BST 2531 Prosjektledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BST 2531 Prosjektledelse


Kursansvarlig
Jan Terje Karlsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 2532 Bacheloroppgave – Prosjektledelse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter.
Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Læringsmål
Kurset skal gi studenten et grundig kjennskap til de forskjellige elementene innen det moderne prosjektfaget.

Kunnskapsmål

 • Studenten skal lære hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten.
 • Studenten skal også bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.
 • Studentene skal opparbeide kunnskap om de krav som stilles til prosjekter og ha en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.
 • Ha kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.

Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.

Holdningsmål
 • Forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter.
 • Forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring, herunder minimum grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer, eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget
Briner, Wendy, Colin Hastings og Michael Geddes. 2000. Prosjektledelse. Gyldendal akademisk
Husby, Otto ... [et al.]. 1999. Usikkerhet som gevinst : styring av usikkerhet i prosjekter : mulighet - risiko, beslutning, handling. Norsk senter for prosjektledelse
Karlsen, Jan Terje. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Prosjektkonseptet
  • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
  • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.
 2. Prosjektplanlegging
  • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
  • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
  • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
  • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
  • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
  • Prosjektbudsjett og –økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.
 3. Prosjektorganisering
  • Prosjekt vs linje.
  • Organiseringsmodeller/prinsipper.
  • Ansvarskart.
  • Styringsgruppen.
  • Prosjektlederen.
  • Valg av prosjektorganisasjon for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.
 4. Prosjektusikkerhet
  • Hva kan være usikkert i prosjekter?
  • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
  • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
  • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
  • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.
  • Beslutninger under usikkerhet.
  • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..
 5. Prosjektgjennomføring og oppfølging
  • Hva kan gå galt i prosjekter?
  • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
  • Avviksanalyse.
  • Planlegging som kontinuerlig prosess.
  • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, ”Earned Value”, S-kurver.
 6. Prosjektledelse og prosjektlederen
  • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
  • Informasjon og kommunikasjon.
  • Prosjektkultur
  • Samarbeid og konflikt.
  • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.
 7. Prosjektet – Strategisk perspektiv
  • Strategisk virksomhetsplanlegging.
  • Valg av prosjekter.
  • Prosjekt og program.
  • Multiprosjektplanlegging.
  • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
  • Prosjekt-”skoler”.
  • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng
Ved undervisningsstart vil det foreligge detaljert pensumplan som knytter modulene til litteraturen og de enkelte kapitler.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 80 timer forelesninger og oppgavegjennomgang.

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt oppgaver. Studentene skal løse oppgavene i forbindelse med samlingene da disse vil danne grunnlag for diskusjoner og tilbakemeldinger fra foreleser i klassen.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og oppgavegjennomgang
80
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
176
Arbeid med oppgaver
144
Anbefalt tidsbruk totalt
400

For markedsføringsstudenter: Undervisningen skal inneholde cases relatert til markedsføring.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem (5) timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BST 25311 - Skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BST 2531 Prosjektledelse, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon