Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 2531 Prosjektledelse

BST 2531 Prosjektledelse

Kurskode: 
BST 2531
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Kursnavn på engelsk: 
Project Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter.
Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg grundig kjennskap til de forskjellige elementene innen det moderne prosjektfaget.
 • Ha grundig kunnskap om hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten.
 • Bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.
 • Opparbeide kunnskap om de krav som stilles til prosjekter og ha en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.
 • Ha kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.
Generell kompetanse
 • Forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter.
 • Forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.
Kursets innhold

1. Prosjektkonseptet

 • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
 • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

2. Prosjektplanlegging

 • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
 • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
 • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
 • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
 • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
 • Prosjektbudsjett og økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

3. Prosjektorganisering

 • Prosjekt vs linje.
 • Organiseringsmodeller/prinsipper.
 • Ansvarskart.
 • Styringsgruppen.
 • Prosjektlederen.
 • Valg av prosjektorganisasjon
  for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

4. Prosjektusikkerhet

 • Hva kan være usikkert i prosjekter?
 • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
 • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
 • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
 • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.
 • Beslutninger under usikkerhet.
 • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..

5. Prosjektgjennomføring og oppfølging

 • Hva kan gå galt i prosjekter?
 • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
 • Avviksanalyse.
 • Planlegging som kontinuerlig prosess.
 • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, Earned Value, S-kurver.

6. Prosjektledelse og prosjektlederen

 • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
 • Informasjon og kommunikasjon.
 • Prosjektkultur
 • Samarbeid og konflikt.
 • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.

7. Prosjektet - Strategisk perspektiv

 • Strategisk virksomhetsplanlegging.
 • Valg av prosjekter.
 • Prosjekt og program.
 • Multiprosjektplanlegging.
 • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
 • Prosjekt-skoler.
 • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng

Ved undervisningsstart vil det foreligge detaljert pensumplan som knytter modulene til litteraturen og de enkelte kapitler.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 70 timer undervisning.

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt oppgaver. Studentene skal løse oppgavene i forbindelse med samlingene da disse vil danne grunnlag for diskusjoner og tilbakemeldinger fra foreleser i klassen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter at studentene er på 2. eller 3. års nivå i høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på basiskurs fra de to første årene av bachelorstudiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Hjemme-eksamen
Eksamenskode: 
BST25311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Reduction description

Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
70 Time(r)
Forberedelse til undervisning
170 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
160 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.