BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

Kurskode: 
BMP 2500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Maria Isaksson
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2501
BMP 2502
Introduksjon

Dette bachelorprogrammet formidler en helhetlig tilnærming til kommunikasjon i ledelse.
Deltakerne vil få kunnskap om hvordan kommunikasjon er essensen i det å lede mennesker.
I moderne kunnskapsorganisasjoner søker ansatte mer enn økonomisk trygghet, de søker en meningsfull jobb. Det er lederens oppgave å skape og formidle denne meningen. Programmet fokuserer derfor på ledelse som en meningsskapende aktivitet, og på lederens evne til å skape engasjement og identifikasjon gjennom slike ting som historiefortelling og symboler. Videre er en god leder en god lytter. Vi arbeider derfor også med kommunikasjon som samhandling, der lederens oppgave er å tilrettelegge for dialog og gjensidig læring mellom ulike aktører.
Retorikk har historisk sett vært ledelsesfag nummer en, med en velutviklet teori om formidling og argumentasjon. Denne tradisjonen føres her videre i kombinasjon med andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige kommunikasjonsteorier. Det legges stor vekt på å se teoretiske modeller i lys av praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Kunnskapsmål

I henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap skal studentene etter endt kurs ha:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
 • innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen
Ferdighetsmål

I henhold til følgende mål for ferdigheter skal studentene etter endt kurs ha:

 • retoriske ferdigheter relevant for kommunikasjon på arbeidsplassen og andre sammenheng der budskap skal presenteres. De skal ha evne til å:
 • fremstille en sak klart og forståelig
 • planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon
 • argumentere effektivt og troverdig
 • konstruere sin talerrolle i henhold til konteksten
 • engasjere sitt publikum i tale og tekst
 • gjennomføre retorisk analyse for å evaluere hvordan taler, tekst og tilhørere samhandler og påvirker helheten
 • påvise dialogisk innsikt og ferdigheter
Holdningsmål

I henhold til følgende mål for holdninger skal studentene etter endt kurs kunne:

 • identifisere god retorikk fra dårlig
 • forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk
 • forstå betydningen av et arbeidsmiljø skapt på dialog og respekt
 • bidra til å skape et ledelsesetos i utviklingen av en organisasjon
Kursets innhold

1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Ethos, logos og pathos i retorikk
Troverdighet - ethos og autentisitet
Ethos og autoritet; ethos og heder; ethos og ekthet
Argumentasjon - det gode argumentet
Talen som ledelsesverktøy

2. samling - Stil og framføring
Stil og sjanger
Retoriske virkemidler: troper og figurer
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Kriseledelse
Konflikt og konfliktløsning

4. samling - Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
Dialog og gjensidig læring
Samtalestrategier i ledelseskommunikasjon
Enighet og konflikt i samtale
Kultur og kommunikasjon

5. samling - Retorikk, kommunikasjon og ledelse
Retorikk og ledelse
Karisma, retorikk og ledelse
Visjoner og ledelse
Den autentiske lederen

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2501 og i 2. semester BMP 2502. 

Programmet består av forelesninger, tekst analyse, verbal og ikke-verbal trening og formidling, å skrive en taletekst som skal holdes i klassen, gi og få tilbakemeldinger, å skrive en prosjektoppgave. Studentene skriver individuelle taletekster, formidler dem individuelt, men jobber i par med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven er en retorisk og/eller diskurs analyse av en selvvalgt tekst som skal godkjennes av faglærer. Gjennom hele programmet jobber studentene i grupper og trenes til å gi kritiske og konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters innleveringer. Taletekst og prosjektarbeid innleveres en gang for tilbakemelding fra faglærer. I samling 1-2 jobber studentene med taleteksten, under veiledning; i samling 3-5 jobber de med prosjektoppgave, under veiledning. I samling 4 vies en dag til å trene talen for muntlig eksamen som holdes i samling 5. Forelesninger som gis av faglig stab tar utgangspunkt i pensum; forelesninger som gis av inviterte praktikere viser hvordan retorikk, dialog og kommunikasjon fungerer i praksis. Hjemmeeksamen tar utgangspunkt i den obligatoriske kurslitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

 • Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
 • Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
 • Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.

Del 2-3 teller 50% av prosessevalueringen.

I tillegg evalueres studentene med en fire (4) timers individuell, hjemmeeksamen, som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Ved kontinuering i prosessevaluering må alle delelementene gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne bør ha yrkeserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 25003
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
50Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 25003
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
25Nei 1 SemesterIndividuell Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
BMP 25003
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
25Nei -Individuell Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 25004
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei4 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
Eksamenskode:BMP 25003
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Eksamenskode:BMP 25003
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: -
Kommentar:Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Eksamenskode:BMP 25003
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng
Eksamenskode:BMP 25004
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
140
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Øivind 1995 I retorikkens hage   Universitetsforl Kapitel 1-2, 5 og 7 (ca 100 sider)
Gabrielsen, Jonas; Juul Christiansen, Tanja 2010 Talens magt: indføring i mundtlig retorik 2. udg Reitzel  
Hoffman, Mary F.; Ford, Debra J. cop. 2010 Organizational rhetoric: situations and strategies   SAGE  
Noonan, William R.; Argyris, Chris cop. 2007 Discussing the undiscussable: a guide to overcoming defensive routines in the workplace   Wiley Kap. 2 (ss 15-36), Kap. 6-9 (ss 101-173), Totalt: 93 sider.
Svennevig, Jan; Landslaget for norskundervisning 2009 Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse 2. utg Landslaget for norskundervisning Kap. 1-6, 185 s.
Kjeldsen, Jens 2015 Retorikk i vår tid: en innføring i moderne retorisk teori 5. oppl Spartacus, Scandinavian Academic Press Minus kap. 10. Opptrykk av 2006-utg.
Frandsen, Finn; Johansen, Winni 2017 Organizational crisis communication: a multivocal approach   SAGE Kap. 1-2, 5-9, 12. 134 sider.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
    On dramas and autobiographies in the organizational context On dramas and autobiographies in the organizational context     Kapittel 2 s. 30-53.
    Human development and leadership Human development and leadership     Kapittel 2 s. 21-39.
Isaksson, Maria   Talets gyllene ögonblick. Retorik för fest och politik - en norsk och amerikansk fallstudie Talets gyllene ögonblick. Retorik för fest och politik - en norsk och amerikansk fallstudie     s. 63-76.
Stålsett, Gunnar   Ved et vendepunkt Ved et vendepunkt     s. 638-641.
Kennedy, John F.   Ich bin ein Berliner Ich bin ein Berliner     s. 61-70.
Svennevig, Jan; Isaksson, Maria   Språk, retorikk og ledelse Språk, retorikk og ledelse     s. 177-197.
Isaksson, Maria   Ytringsanstendighet: norsk utenrikspolitikk i møte med moskéens retoriske ytringsrom Ytringsanstendighet: norsk utenrikspolitikk i møte med moskéens retoriske ytringsrom     s. 25-45.
Spencer, Earl Charles   Earl Charles Spencer's Eulogy for Princess Diana Earl Charles Spencer's Eulogy for Princess Diana     s. 161-164.
Bass, Bernard M.   Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse: å lære å dele en visjon Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse: å lære å dele en visjon     s. 109-123.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Argyris, Chris 1991 Teaching Smart People How to Learn      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Berge, Bjørn Magnus 2013 Talens makt - maktens taler   Cappelen Damm  
Aristoteles 2006 Retorikk   Vidarforl  
Johansen, Anders cop. 2002 Talerens troverdighet: tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk   Universitetsforl