BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

Kurskode: 
BIN 3164
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Robin Ulriksen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Change Management in Schools
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
BIN 3163
2023 Høst
BIN 3165
2024 Vår
BIN 3166
2024 Høst
Introduksjon

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.
Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av undervisningskvalitet og elevens læringsutbytte. Målet er å styrke elevenes læring gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere. Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Etablering av effektive evalueringsverktøy for å følge elevenes utvikling er sentral i utvikling av en lærende organisasjon og utvikle elevers ferdigheter. Kandidatene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læringsutbytte hos elevene. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metode som gjør studentene i bedre stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling. De vil bli tilført kunnskap for å kunne styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. I tillegg vil det bli gitt innføring i juridiske konfliktløsningsmodeller og HR-ledelse med fokus på kompetansekartlegging og rekruttering. For å oppnå dette er kunnskap om skolesektorens tradisjoner og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt. Programmet gir kunnskap om metodikk og prinsipper som skal skape trygghet og relasjon mellom lærere og leder. Dette innebærer metodiske evner til å granske og vurdere eksisterende teorier og metoder.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. Det vil bli fokusert på skolens samfunnsoppdrag, med fokus på likhet. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske skolen både internt og i forhold til skolens omgivelser. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger for å lage en bedre norsk skole. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen skole, samt medarbeidere og elevers læring og utvikling.

Kursets innhold
 • Rektors handlingsrom
 • Skoleledelse i teori og praksis 
 • Eierstyring og rammebetingelser
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Utdanningsøkonomiske emner
 • Skolens interessegrupper
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Personlighet og typologi
 • Evidensinformert læringsledelse
 • Rektor som kapasitetsbygger
 • Reformer for skoleeffektivitet
 • Rektor som pedagogisk leder
 • Høy-kvalitets undervisning
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen
 • Lærende organisasjoner
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett
 • Endring av kultur og adferd
 • Ledelsesteorier og lederstiler
 • Rolletrygghet og legitimitet gjennom kompetanse
 • Utvikling av lederferdigheter
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole 
 • Evidensinformert læringsledelse 
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett 
 • Juridiske rammebetingelser for endring og utvikling   
 • Endringsarbeid i skolen
 • Rektor som pedagogisk leder 
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen 
 • Lærende organisasjoner 
 • Ledelse av profesjonelle fellesskap i utvikling 
 • Digitalisering og endring i skolen 
 • Digitalisering, ledelse og utvikling av fremtidens skole  
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene benyttes nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til totalt fire timer pr oppgave.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.

 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 60%, og hjemmeeksamen, 40%.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. 
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen; teller 40% for å oppnå karakter i kurset BIN 3164.
Eksamenskode: 
BIN 31641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave; teller 60 % for å oppnå karakter i kurset BIN 3164.
Eksamenskode: 
BIN 31642
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
326 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.