BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

Kurskode: 
BIN 3164
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BIN 3165 - første semester
BIN 3166 - andre semester
Introduksjon

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen. Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målgruppen er både etablerte og fremtidige skoleledere.

Kunnskapsmål

Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læringsutbytte hos elevene. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metode som gjør studentene i bedre stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling. De vil bli tilført kunnskap for å kunne styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. I tillegg vil det bli gitt innføring i juridiske konfliktløsningsmodeller og HR-ledelse med fokus på kompetansekartlegging og rekruttering. For å oppnå dette er kunnskap om skolesektorens tradisjoner og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt. Programmet gir kunnskap om metodikk og prinsipper som skal skape trygghet og relasjon mellom lærere og leder. Dette innebærer metodiske evner til å granske og vurdere eksisterende teorier og metoder.

Holdningsmål

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. Det vil bli fokusert på skolens samfunnsoppdrag, med fokus på likhet. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske skolen både internt og i forhold til skolens omgivelser. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger for å lage en bedre norsk skole. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen skole, samt medarbeidere og elevers læring og utvikling.

Kursets innhold
 • Rektors handlingsrom
 • Skoleledelse i teori og praksis 
 • Eierstyring og rammebetingelser
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Utdanningsøkonomiske emner
 • Skolens interessegrupper
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Personlighet og typologi
 • Evidensinformert læringsledelse
 • Rektor som kapasitetsbygger
 • Reformer for skoleeffektivitet
 • Rektor som pedagogisk leder
 • Høy-kvalitets undervisning
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen
 • Lærende organisasjoner
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett
 • Endring av kultur og adferd
 • Ledelsesteorier og lederstiler
 • Rolletrygghet og legitimitet gjennom kompetanse
 • Utvikling av lederferdigheter 
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene benyttes nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 31641
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 31642
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:BIN 31641
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIN 31642
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Roald, Knut cop. 2012 Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring: når skole og skoleeigar utviklar kunnskap   Fagbokforl Kap 1, 2, 3, 6.
Eriksen, Bjørn 2012 Rektors styringsrett   Gyldendal akademisk  
Fullan, Michael; Sandengen, Silje 2014 Å dra i samme retning: et skolesystem som virker   Kommuneforl  
Hattie, John; Goveia, Ingvill Christina 2013 Synlig læring: et sammendrag av mer enn 800 metaanalyser av skoleprestasjoner   Cappelen Damm akademisk  
Ringstad, Hallvard E.; Ødegård, Thor; Optimas 2012 Typeforståelse: Jungs typepsykologi : en praktisk innføring Rev. 4. utg Optimas  
Olsen, Rolf V.; Kjærnsli, Marit; Hopfenbeck, Therese Nerheim cop. 2012 Kvalitet i norsk skole: internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning   Universitetsforl  
  2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk Kapittel 1-5, 8, 9. ca 200 sider.
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget Kap. 1, 2 og 9.
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforlaget  
Robinson, Viviane; Guldahl, Tone; Mekki, Omar 2014 Elevsentrert skoleledelse   Cappelen Damm akademisk  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikkelsamling: Aktuelle artikler og utdrag kommer i tilllegg til hver modul