BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen

Kurskode: 
BIN 3164
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs: 
BIN 3165 - første semester
BIN 3166 - andre semester
Introduksjon: 

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen. Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målgruppen er både etablerte og fremtidige skoleledere.

Læringsmål: 

Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læringsutbytte hos elevene. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metode som gjør studentene i bedre stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling. De vil bli tilført kunnskap for å kunne styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. I tillegg vil det bli gitt innføring i juridiske konfliktløsningsmodeller og HR-ledelse med fokus på kompetansekartlegging og rekruttering. For å oppnå dette er kunnskap om skolesektorens tradisjoner og egenart viktig.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt. Programmet gir kunnskap om metodikk og prinsipper som skal skape trygghet og relasjon mellom lærere og leder. Dette innebærer metodiske evner til å granske og vurdere eksisterende teorier og metoder.

Holdningsmål: 

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. Det vil bli fokusert på skolens samfunnsoppdrag, med fokus på likhet. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske skolen både internt og i forhold til skolens omgivelser. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger for å lage en bedre norsk skole. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen skole, samt medarbeidere og elevers læring og utvikling.

Kursets innhold: 
 • Rektors handlingsrom
 • Skoleledelse i teori og praksis 
 • Eierstyring og rammebetingelser
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Utdanningsøkonomiske emner
 • Skolens interessegrupper
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Personlighet og typologi
 • Evidensinformert læringsledelse
 • Rektor som kapasitetsbygger
 • Reformer for skoleeffektivitet
 • Rektor som pedagogisk leder
 • Høy-kvalitets undervisning
 • Lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen
 • Lærende organisasjoner
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett
 • Endring av kultur og adferd
 • Ledelsesteorier og lederstiler
 • Rolletrygghet og legitimitet gjennom kompetanse
 • Utvikling av lederferdigheter 
Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene benyttes nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Bachelorprogrammet er et bransjeinternt tilbud og gjennomføres parallellt med tilsvarende program på masternivå.

Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 31641
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40No invigilation72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIN 31642
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen er på 72 timer, og skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:BIN 31641
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIN 31642
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100