BIK 2964 Human Resource Management

BIK 2964 Human Resource Management

Course code: 
BIK 2964
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
15
Course coordinator: 
Anders Gautvik-Minker
Course name in Norwegian: 
Human Resource Management
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Endringer som automatisering av både yrker og arbeidsplasser, så vel som globalisering, digitalisering og vekst i antall kunnskaps- og serviceorganisasjoner er faktorer som påvirker utvikling av virksomheter. Dette får stor betydning for hvordan HR arbeidet bør utøves – og hvor avgjørende den menneskelige faktoren er for å lykkes i dette landskapet.

I kurset setter vi fokus på sentrale HR aktiviteter, hva HR er, samt hvordan ulike tilnærminger til HR praksis preger organisasjonen og ikke minst dens ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsklima og god ledelse – hvordan dette påvirker de ansattes motivasjon, trivsel arbeidsglede - mestringsorientert versus kontrollorienter HR er i denne sammenheng sentralt.

Learning outcomes - Knowledge

Kurset skal gi studentene grunnleggende og forskningsbasert kunnskap om:

•          forskning og teorier om menneskelig ressursforvaltning i organisasjoner.

•          psykologiske faktorer som påvirker individer og grupper.

•          betydningen av den menneskelige kapital for verdiskaping i virksomheter.

•          hvordan endring utvikling i organisasjoner påvirker menneskene.

•          hva som er god og effektiv ledelse og hvordan legge til rette for relevante utviklingstiltak.

Learning outcomes - Skills

Kurset skal gi studentene grunnleggende ferdigheter for å:

•          vurdere effekt av HR systemer og tiltak.

•          vurdere motivasjonsklima i egen organisasjon og legge til rette for relevante tiltak.

•          legge til rette for den menneskelige faktoren i organisasjonens HR- og HMS arbeid.

•          tilrettelegge for bærekraftig utvikling i egen organisasjon.

•          vurdere hva som er grunnlaget for utøvelse og utvikling av god ledelse.

General Competence

Kurset har til hensikt å:

•          øke studentenes interesse og forståelse for arbeid innen HR feltet.

•          utvikle holdninger som fremmer bærekraftige/sunne, inkluderende og utviklende arbeidsmiljøer.

•          vekke interesse og respekt for kunnskap, vitenskapelige og organisatoriske verdier, slik at studentene lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

Course content

Kurset er delt inn i følgende tre hovedområder:

Strategisk HRM og motivasjon

 • Strategisk HR, systemer og intern konsistent HR.
 • Motivasjon
 • Prestasjonsledelse og medarbeidersamtalen
 • Resultat- og prestasjonsbasert belønning

Ledelse og lederskap

 • Transformasjonsledelse
 • Destruktiv ledelse
 • Lederstil, personlighet og intelligens
 • Lederutvikling, kompetanseutvikling
 • Leders rolle i å skape gode relasjoner og motivasjon i organisasjonen

Samspill og relasjoner i arbeidslivet – HMS OG HR

 • Psykososiale faktorer i organisasjonen
 • Grupper, team og teambygging
 • Individet i gruppen
 • Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
 • HMS – helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidslivshelse
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres over ett semester med to samlinger på tre dager hver, samt ni timer digital undervisning. Samlingene gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

Kurset vil inneholde digitale læringselementer som det forventes at studentene benytter seg av mellom samlingene. Digitale læringselementer består av intervjuer med aktører i ‘det virkelige liv’ – organisasjoner som på en bærekraftig måte praktiserer HR- og HMS aktiviteter i organisasjoner, relevante tester (personlighet, ledelse, motivasjon, destruktiv ledelse) og opplæring i metode. De digitale læringselementene vil være grunnlag for diskusjoner i undervisningen.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i kurset. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving. Studentene leverer et forprosjekt på inntil 2 sider digital, dette danner grunnlaget for tildeling av veileder.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Dette kurset inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett» som består av tre selvstendige kurs. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett»:
BIK 2964 Human Resource Management, 15sp
BIK 2908 Rekruttering og onboarding 7,5sp
BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer, 7,5sp

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BIK 29641
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
57 Hour(s)
Prepare for teaching
75 Hour(s)
Student's own work with learning resources
193 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.