BIK 2958 Ledelse under konstant endring

BIK 2958 Ledelse under konstant endring

Kurskode: 
BIK 2958
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Emnenavn på engelsk: 
Leadership in times of continuous change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Ledelse har sjelden vært mer komplekst enn i dag. Verden opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomisk ustabilitet. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden - på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. For å møte denne situasjonen kan mange ledere ha behov for å utvikle bedre forståelse av ledelse og oppdatere sin kunnskap. I dette kurset vil du tilegne deg kunnskap og lære hvordan håndtere en økende kompleksitet og konstant hyppig endring.

Kunnskapsmål
 • Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Ha tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om nyere ledelsestilnærminger for endring som det bestående
 • Ha innsikter om ledelsestilnærminger som styrker evnen til å stå i endringsprosesser
 • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse
 • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser
 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser
 • Grunnleggende innsikt i narrative strukturer
Ferdighetsmål
 • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjonen er i konstant endring
 • Kunne lede seg selv og andre på en tilpasningsdyktig og smidig måte
 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring
 • Kunne analysere endringsutfordringer
 • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
Generell kompetanse
 • Tilegne seg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til endring
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet
 • Utvikle en reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten i endringsprosesser
Kursets innhold

Del 1 - Å navigere i endring:

Her vil studentene lære hvordan de kan navigere seg selv og andre når endring er det stabile. De vil få innsikter i nyere teorier om ledelse som tar utgangspunkt i at ledelse er en kollektiv prosess, såkalt Samledelse, om kompleksitetsledelse, tilstedeværende ledelse, estetisk og i-kroppen ledelse.

Del 2 - Å utvikle endringskapasitet

Her vil studentene lære hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Det vil handle om hvordan organisasjoner kan bygge opp evne og kapasitet for endring.

Del 3 - Å skape mening rundt endring:

Her vil studentene lære seg storytelling som verktøy, for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger beskrevet i Short Learning Module-kursrekken, Ledelse i endring.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2008 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29581
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode:BIK 29581
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Webinar
27 Time(r)
Undervisning
3 Time(r)
Eksamenswebinar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
71 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.