BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring


Kursansvarlig
Tor Olav Nordtømme

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på BØK 3411 Finans og økonomistyring I og er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus. Kurstematikken er innordnet denne syklusen og er samtidig forankret i forretningsproblemer fra et utvalg av caser. Kurset fokuserer på et styringsregime der balansert målstyring integreres med budsjettering og på beslutningsstøtte forankres i verdikjede- og aktivitetsinnsikt.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

  • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
  • Realitetstesting av planer og tiltak ved bruk av budsjetter
  • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
  • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter.
  • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:
  • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser
  • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak
  • Utarbeide enkle lønnsomhetskalkyler i forhold til sentrale beslutningsproblemer
  • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur
  Holdningsmål
  Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Forkunnskaper
"Bedriftsøkonomi og finans", "Finans og økonomistyring I" eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2016. Økonomisk Styring 2.0. Fagbokforlaget
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2017. Arbeidsbok til Økonomisk styring 2.0. 1. utg. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen
Om økonomi- og virksomhetsstyring
Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
Strategikart og strategiske temaer
Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
Budsjettet som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkninger av mulige tiltak

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning
Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
Kostnadsanalyse
Kalkulasjon med vekt på ABC

Dataverktøy
Excel er et egnet program for flere av kursets problemstillinger.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten innlevering). I løpet av kurset skal hver student levere tre innleveringer.

Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger om teori
14
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
14
Deltagelse i casediskusjoner og casegjennomgang
14
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
48
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
63
Arbeid med oppgave på It's Learning (ca 3,5 timer i gjennomsnitt per innlevering)
12
Eksamensforberedelser
35
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

For at studenter skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, blir det i løpet av semesteret lagt ut oppgaver (tester) på It's learning.


Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 35511 - Skriftlig eksamen som teller 100 %, for å oppnå endelig karakter i kurset.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen neste semester.


Tilleggsinformasjon