BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring


Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på BØK 3411 Finans og økonomistyring I og er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus. Kurstematikken er innordnet denne syklusen og er samtidig forankret i forretningsproblemer fra et utvalg av caser. Kurset fokuserer på et styringsregime der balansert målstyring integreres med budsjettering og på beslutningsstøtte forankres i verdikjede- og aktivitetsinnsikt.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

  • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
  • Realitetstesting av planer og tiltak ved bruk av budsjetter
  • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
  • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter.
  • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å:
  • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser
  • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak
  • Utarbeide enkle lønnsomhetskalkyler i forhold til sentrale beslutningsproblemer
  • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur

  Holdningsmål
  Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Forkunnskaper
Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2013. Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring. 2. utg. Fagbokforlaget
Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2014. Økonomi- og virksomhetsstyring : strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningstøtte. 2. utg. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen
Om økonomi- og virksomhetsstyring
Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
Strategikart og strategiske temaer
Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
Budsjettet som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkninger av mulige tiltak

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning
Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
Kostnadsanalyse
Aktivitetsbasert kalkulasjon

  Dataverktøy
  Excel er et egnet program for flere av kursets problemstillinger.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatoriske innlevering). I løpet av kurset skal hver student levere tre obligatoriske innleveringer.

  Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger om teori
  14
  Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
  14
  Deltagelse i casediskusjoner og casegjennomgang
  14
  Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
  48
  Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
  63
  Arbeid med obligatoriske innleveringer (ca 3,5 timer i gjennomsnitt per innlevering)
  12
  Eksamensforberedelser
  35
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

  Arbeidskrav (obligatoriske innleveringer)
  Det er tre obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Av disse må to være godkjent. Oppgavene besvares i It's learning.

  For at arbeidskravene knyttet til de obligatoriske oppgavene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's learning i tilknytning til testene. Det vil være anledning til å ta testene 99 ganger før fristen for å gjennomføre testen går ut. Informasjon om tidsrommet for når tester kan tas blir gjort kjent via It's learning og i forelesningene.

  Tilbakemeldinger til studentene underveis i semesteret skjer på to måter:
   1. I fremdriftsplanen for kurset vil studentene få beskjed om hvilke oppgaver/caser som er aktuelle for kursets ulike forelesninger. Et utvalg av disse oppgavene/casene vil bli diskutert og gjennomgått i timene. Studentene får da tilbakemelding ved at de sammenholder egen løsning mot den som blir gjennomgått.
   2. Tilbakemeldinger på de obligatoriske innleveringene som gjennomføres i It's learning, skjer først ved at studentene får automatisk tilbakemelding om oppnådde score fra It's learning. Deretter vil studentene få tilbakemelding i form av et detaljert løsningsforslag (gjort tilgjenglig i It's learning).

   BI Nettstudier
   Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

   Anbefalt tidsforbruk:
   Aktivitet
   Timebruk
   Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
   8
   Forberedelser til oppgavegjennomgang
   30
   Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's learning
   127
   Eksamensforberedelser
   35
   Anbefalt tidsbruk totalt
   200

    Arbeidskrav
    Det er tre obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Av disse må to være godkjent for at avsluttende eksamen skal kunne avlegges. Se punktet Læreprosess og tidsbruk.

    Eksamen
    Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

    Eksamenskode(r)
    BØK 35511 - Skriftlig eksamen som teller 100 %, for å oppnå endelig karakter i kurset.

    Hjelpemidler til eksamen
    Rentetabeller og BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™

    Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


    Kontinuasjon
    Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
    Studenter som ikke får godkjent to av tre obligatoriske innleveringer, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
    Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen neste semester.


    Tilleggsinformasjon