BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse


Kursansvarlig
John Christian Langli

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Årsregnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Næringsdrivende kan ikke nøye seg med bare å bokføre de transaksjoner som skjer etter hvert som de skjer. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av kurset er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjon om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Kursets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper
 • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler. Reglene og prinsippene skal kunne anvendes på de eiendels- og gjeldsposter og inntekts- og kostnadsarter som er vanlig i små og mellomstore bedrifter og i eiendomsmeglerforetak.
 • Kunne sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne lese et årsregnskap med sunn skepsis og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere.

Forkunnskaper
BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, BØK 1113 Økonomistyring eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kristoffersen, Trond. 2016. Årsregnskapet : en grunnleggende innføring. 5. utg. Fagbokforlaget

Artikler:
Langli, John Christian. 2007. Konsekvenser av bevisst og ubevisst rot med bokføringen i fortid og fremtid. Magma. nr. 6. http://www.econa.no/konsekvenser-av-bevisst-og-ubevisst-rot-med-bokfoeringen-i-fortid-og-fremtid. 32-48

Annet:
Undervisningsmateriell til BØK 3532. Blir gjort tilgjengelig på Itslearning


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kristoffersen, Trond. 2016. Årsregnskapet : en grunnleggende innføring : Oppgavesamling med løsninger. 5. utg. Fagbokforlaget

Emneoversikt
  • Hva er regnskap og bokføring?
  • Transaksjoner og balanselikningen
  • Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderis prinsipp)
  • Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen
  • Sentrale regnskapsprinsipper
  • Måling av eiendeler og gjeld
  • Kontantstrømoppstillingen
  • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
  • Regnskapet som informasjonskilde
  • Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering.

Dataverktøy
Det legges opp til at studentene bruker et regnearksprogram (f. eks. Excel) ifm. løsning av oppgaver, og at de har tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Disse fordeles på forelesninger og oppgavegjennomgang. Oppgaveløsning er viktig for å tilegne seg faget, og oppgavegjennomgangen er integrert med forelesningene.

For at studenter skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, vil det i løpet av semesteret bli lagt ut automatiske tester på Its learning. Eksamensoppgavens vanskelighetsgrad og arbeidsmengde forutsetter at studentene har arbeidet aktivt med testene i løpet av semesteret, slik at de har fått oppøvd sine ferdigheter i å løse oppgaver.

Anbefalt tidsbruk for studentene i timer:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger med oppgavegjennomgang
40
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver, tester og forberedelser til forelesningene / oppgavegjennomgangen, enten alene eller sammen med andre.
140
Eksamensforberedelser
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en tre-timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 35321 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, 7.5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon