BØK 2215 Strategisk økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2215 Strategisk økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset startes opp med en presentasjon av fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring og fortsetter deretter med en innføring i strategisk kostnadsanalyse. Deretter ser vi på ulike metoder for beslutningsstøtte til endringsprosesser, herunder en grundig presentasjon av flerdimensjonal prosessanalyse. Hensikt med de prosessorienterte metodene er å tilføre relevant beslutningsinformasjon for å opprettholde eller øke virksomhetens konkurransekraft gjennom å angripe problemer i forhold til lav produktivitet (overforbruk av ressurser i verdiskapende aktiviteter), ineffektivitet (tilstedeværelse av ikke-verdiskapende aktiviteter), ustabilitet (uønsket variasjon i aktivitetsnivået) og gap i forhold til kundebehov (produkter med uønsket funksjonalitet).

I del 2 presenterer vi alternativer til de tradisjonelle styringsmodellene bedriftsbudsjetter, standardregnskap og finansielle avviksanalyser. Her diskuteres og problematiseres balansert målstyring, beyond budgeting og rammeverket ”Levers of Control”. Diskusjoner omkring virksomhetens styringspremisser (bl.a. hvordan konkurransemessige fortrinn oppstår, hvordan organisasjonsmessig læring skjer, hvordan individer motiveres og hvordan strategier utvikles og implementeres) i forhold til ulike styringskonsepter står sentralt i denne delen av kurset.

I den siste delen av kurset ser vi inngående på tradisjonelle finansielle prestasjonsmål for effektivitet og tar utgangspunkt i en virkelighet der intellektuell kapital er en nødvendig betingelse for konkurransefortrinn, og der strategier drives frem av små og store læringsprosesser i virksomheten. Gjennom et nyansert effektivitetsbegrep og et ressursbasert regnskap vises det hvordan finansregnskapstall kan korrigeres for å oppnå en bedret effektivitetsmåling, både på kort og lang sikt.

Mål
Kursets læringsmål er:
 • Forstå viktige utviklingstrekk i fagområdet strategisk økonomistyring.
 • Forstå strukturen og elementene i en strategisk kostnadsanalyse og hvordan denne analysen kan utføres i praksis.
 • Ha kjennskap til ulike prosessorienterte kostnadsmetoder for bedret konkurransekraft, herunder kunne beregne målkostnader både på kort og lang sikt.
 • Kunne benytte ABC til å beregne kundelønnsomhet.
 • Forstå hvilke forutsetninger tradisjonell budsjettering bygger på når det gjelder koblingen mellom strategi og styring, og være i stand til å diskutere gyldigheten av disse forutsetningene.
 • Kjenne til hvilke forutsetninger om hvordan organisasjoner fungerer og hvordan verdier skapes som ligger til grunn for bortenfor budsjettering-filosofien.
 • Kjenne til hovedprinsippene for styring som anvendes i bortenfor budsjettering-filosofien samt hvilke typer styringsverktøy som anvises som alternativer til det tradisjonelle finansbudsjettet.
 • Forstå at spørsmålene om hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes ikke nødvendigvis har entydige og allmenngyldige svar, og dermed at det ikke finnes entydige og allmenngyldige svar på hvilken type styring som fungerer best.
 • Kunne posisjonere ulike styringssyn og styringskonsepter - tradisjonell budsjettstyring, balansert målstyring, bortenfor budsjettering - i forhold til hverandre med hensyn til hvilke forutsetninger de bygger på om hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes.
 • Forstå hvilke forutsetninger om hva som er opphavet til konkurransemessige fortrinn og hvordan strategier blir til og implementeres, som retorikken om balansert målstyring bygger på.
 • Kunne diskutere gyldigheten av disse forutsetningene, herunder i relasjon til konkurrerende forutsetninger.
 • Kunne problematisere implikasjonene for balansert målstyring av at forutsetningene som retorikken bygger på, eventuelt ikke har gyldighet.
 • Kunne måle effektivitet på kort- og lang sikt ved hjelp av tradisjonelle måltall.
 • Være oppmerksom på egenskaper og svakheter ved tradisjonelle måltall.
 • Forstå hvordan residualresultater forholder seg til relaterte kontantstrømmer i en fler-periodisk setting.
 • Forstå hvordan regnskapstall kan korrigeres for å oppnå bedre målinger.
 • Forstå intellektuell kapitalbegrepet og hvordan intellektuell kapital forholder seg til verdiskapning og konkurransefortrinn i henhold til RBV.
 • Kunne sette opp et ressursbasert regnskap og gjøre kortsiktige- og langsiktige effektivitetsmålinger på dette grunnlaget.
 • Kunne vurdere en virksomhets effektivitet og mulige endringer i denne med utgangspunkt i benchmarking.

Forkunnskaper
Bedriftsøkonomi I og II (BØK 2601 og BØK 2602) samt Operativ økonomistyring (BØK 2302) eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sending, Aage, Tor Tangenes og Svein H. Gjønnes. 2007. Driftsregnskap og budsjettering : økonomi- og virksomhetsstyring. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Kap. 5, 6, 7, 16 og 17
Sending, Aage, Tor Tangenes og Svein H. Gjønnes. 2008. Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetsstyring. 5. utg. Bergen : Fagbokforlaget


Artikler:
Barney, Jay. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. 17 (1). s. 99-120. Tilgjengelig på Blackboard
Dekker, Henri C. 2003. Value Chain Analysis in Interfirm Relationships : a Field Study. Management Accounting Research. 14. p. 1-23. Tilgjengelig på Blackboard
Kaplan, R. S og D. P. Norton. 1992. The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, January-February, 71-79. Tilgjengelig på Blackboard
Kaplan, R. S. og D. P. Norton. 1996. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, Januar-Februar, 75-85. Tilgjengelig på Blackboard
Kaplan, R. S. og D. P. Norton. 2000. Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, September-October, 167-176. Tilgjengelig på Blackboard
Mintzberg, Henry. 1987. Crafting Strategy. Harvard Business Review. July-August. 66-75. Tilgjengelig på Blackboard
Quinn, James B. 1977. Strategic Goals : Process and Politics. Sloan Management Review. Fall. 21-37. Tilgjengelig på Blackboard
Shank, J. K. 1992. Strategic Cost Analysis of Technological Investments. Sloan Management Review. Fall. 39-51. Tilgjengelig på Blackboard
Simmonds, Kenneth. 1986. The Accounting Assessment of Competitive Position. The European Journal of Marketing. 20 (1). 16-31. Tilgjengelig på Blackboard
Wilson, Richard M. S., ed. 1997. Strategic cost management. Aldershot: Ashgate. Introduksjonskapittel. Tilgjengelig på Blackboard


Anbefalt litteratur
Bøker:
Porter, Michael E. 1998. Competitive advantage : creating and sustaining superior performance : with a new introduction. New York : Free Press

Emneoversikt
Strategisk kostnadsanalyse
Introduksjon av fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring
Strategisk kostnadsanalyse
Prosessorienterte modeller for beslutningsstøtte
Flerdimensjonal prosessanalyse

Alternative styringssyn og styringskonsepter
Bortenfor budsjettering - idegrunnlag
Bortenfor budsjettering - case
"Levers of Control"
Kritisk blikk på balansert målstyring

Prestasjonsmåling
RBV, intellektuell kapital og konkurransefortrinn
Finansielle måltall i lys av ressursbasert firmateori og fremvokst strategi

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Gjennomføring
36 timer forelesninger


Eksamen
Kurset avsluttes med en individuell tre timers skriftlig eksamen

Eksamenskode(r)
BØK 22151 - Skriftlig eksamen, teller 100% av den endelige karakteren i kurset BØK 2215 Strategisk økonomstyring, 6 ECTS studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fra og med høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon