ORG 3540 HR Management

ORG 3540 HR Management

Course code: 
ORG 3540
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Cecilie Asting
Eric Arne Lofquist
Course name in Norwegian: 
HR-ledelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Strategisk HR ledelse er opptatt av politikk og praksis som gjør at organisasjoner klarer å oppnå sine organisatoriske mål gjennom sine menneskelige ressurser. Et sentralt formål med strategisk HR ledelse er å utvikle nødvendig kompetanse blant ansatte for å oppnå ønskede forretningsresultater selv om rammebetingelsene endrer seg, og å øke ansattes motivasjon og mulighetsrom til å prestere sitt beste i tråd med bedriftens strategi. Strategisk HR ledelse er også i økende grad opptatt av å måle effekten av HR initiativer som muliggjør bedre HR beslutninger.

Dette fordypningskurset i Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse fokuserer på sentrale områder av praksis innen strategisk HR ledelse, samt på de teoretiske rammene som forklarer hvorfor HR-rutiner skal fungere i tråd med ønsker og forventninger. Kurset belyser rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte og utvikle ansatte for å skape et samsvar mellom kapasiteten til de menneskelige ressursene i organisasjonen og skiftende behov og mål i omgivelsene. I tillegg skal kurset forberede studentene for et moderne arbeidsliv og forståelse av HRs strategiske rolle i organisasjoner. 

Learning outcomes - Knowledge
  • Studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap for å beskrive og skille mellom de sentrale områdene av strategisk HR praksis dekket i kurset, og forstå hvorfor HR praksiser fungerer slik de gjør.
  • De skal forstå den viktige rollen som ledere/HR ledere spiller i å utvikle og istandsette ansattes nødvendige kompetanse for å oppnå ønsket forretningsresultater.
Learning outcomes - Skills
  • Studentene bør være i stand til å kunne forklare og analysere funksjonene i hver strategiske HR praksis som dekkes i kurset, og de forskjellige måtene som disse praksisene tilrettelegger for ønsket atferd blant de ansatte.
  • De vil få ferdigheter i presentere og diskutere strategiske HR spørsmål.
General Competence
  • Studentene skal bli i stand til å tenke strategisk rundt HRM i praksis, og reflektere rundt rollen strategisk HR representerer i organisasjoner.
Course content
  • Skillet mellom strategisk HR-ledelse og HRM og den teoretiske bakgrunnen for dette.
  • Inngående redegjørelse rundt sentrale områder av strategiske HR-praksiser inklusive sosialisering av nyansatte, prestasjonsledelse og tilbakemeldingsprosesser herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, talentledelse, opplæring og kompetanseutvikling, samt HR innenfor internasjonale og/eller globale virksomheter.
  • Lederen og/eller HR-lederens rolle i arbeidet med å planlegge, beslutte og gjennomføre strategisk HR.
Teaching and learning activities

Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 5)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
Informasjon om aktiviteter som skal inngå i mappen vil bli gitt i starten av kurset.
Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret.
Exam code: 
ORG 35401
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
27 Hour(s)
Webinar
4 Hour(s)
Feedback activities and counselling
19 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Group work / Assignments
70
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.