ORG 3540 HR Management

ORG 3540 HR Management

Course code: 
ORG 3540
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Cecilie Asting
Eric Arne Lofquist
Course name in Norwegian: 
HR-ledelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Strategisk HR ledelse er opptatt av politikk og praksis som gjør at organisasjoner klarer å oppnå sine organisatoriske mål gjennom sine menneskelige ressurser. Et sentralt formål med strategisk HR ledelse er å utvikle nødvendig kompetanse blant ansatte for å oppnå ønskede forretningsresultater selv om rammebetingelsene endrer seg, og å øke ansattes motivasjon og mulighetsrom til å prestere sitt beste i tråd med bedriftens strategi. Strategisk HR ledelse er også i økende grad opptatt av å måle effekten av HR initiativer og muliggjør bedre HR beslutningstaking gjennom systematisk innsamling, analyse og tolkning av HR data.

Dette fordypningskurset i Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse fokuserer på sentrale områder av praksis innen strategisk HR ledelse, samt på de teoretiske rammene som forklarer hvorfor HR-rutiner skal fungere i tråd med ønsker og forventninger. Kurset belyser rollen som ledere/HR ledere spiller i prosessen med å støtte og utvikle ansatte for å skape et samsvar mellom kapasiteten til de menneskelige ressursene i organisasjonen og skiftende behov og mål i omgivelsene. I tillegg skal kurset forberede studentene for et moderne arbeidsliv der forståelse av HR analyser er ment å sette dem i en bedre posisjon til å få innflytelse i strategiske ledelsesprosesser og muliggjøre bedre, mer strategiske HR beslutningsprosesser.

Learning outcomes - Knowledge
 • Studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap for å beskrive og skille mellom de sentrale områdene av strategisk HR praksis dekket i kurset, og forstå hvorfor HR praksiser fungerer slik de gjør.
 • De skal forstå den viktige rollen som ledere/HR ledere spiller i å utvikle og istandsette ansattes nødvendige kompetanse for å oppnå ønsket forretningsresultater.
 • De skal ha kunnskap til å kunne kvantitativt måle effektiviteten av HR initiativer, og forstå hva slags beslutninger som HR data kan brukes til.
Learning outcomes - Skills
 • Studentene bør være i stand til å kunne forklare og analysere funksjonene i hver strategiske HR praksis som dekkes i kurset, og de forskjellige måtene som disse praksisene tilrettelegger for ønsket atferd blant de ansatte.
 • De vil lære hvordan man går fram for å samle inn og analysere HR data på en effektiv måte samtidig som etiske hensyn ivaretas.
 • De vil få ferdigheter i presentere og diskutere strategiske HR spørsmål både skriftlig og visuelt.
General Competence
 • Studentene skal bli i bedre stand til å tenke strategisk rundt HRM og reflektere i større grad rundt sin rolle som en strategisk HR leder.
Course content
 • Skillet mellom strategisk HR-ledelse og HRM og den teoretiske bakgrunnen for dette.
 • Inngående redegjørelse rundt sentrale områder av strategiske HR-praksiser inklusive sosialisering av nyansatte, prestasjonsledelse og tilbakemeldingsprosesser herunder gjennomføring av medarbeidersamtaler, talentledelse, opplæring og kompetanseutvikling, samt HR innenfor internasjonale og/eller globale virksomheter.
 • En innføring i innsamling og analyse av HR data for å avgjøre effektiviteten til og virkningen av HR initiativer og muliggjøre flere strategiske HR beslutningsprosesser.
 • Lederen og/eller HR-lederens rolle i arbeidet med å planlegge, beslutte og innføre strategisk HR.
Teaching and learning activities

Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Teaching

Information about what is taught on campus and other digital forms will be presented with the lecture plan before the start of the course each semester.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 5)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
Informasjon om aktiviteter som skal inngå i mappen vil bli gitt i starten av kurset.
Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret.
Exam code: 
ORG 35401
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
27 Hour(s)
Webinar
4 Hour(s)
Feedback activities and counselling
19 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Group work / Assignments
70
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.