BIK 2955 Stress, Motivation and Self- Leadership

BIK 2955 Stress, Motivation and Self- Leadership

Course code: 
BIK 2955
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Elin Akre Trønnes
Course name in Norwegian: 
Stress, motivasjon og selvledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2021 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn. 

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange fått sin hverdag snudd på hodet. Dette gjelder både dersom du har mistet jobben, er eller har vært permittert, har fått totalt endrede arbeidsforhold for eksempel gjennom hjemmekontor og digitale møteplasser, eller opplever høynet nivå av stress og angst knyttet til usikkerhet på jobb, i hverdagen og med hensyn til smitte. Alt dette påvirker deg og din arbeidshverdag, enten du er leder, medarbeider, arbeidsledig, student, eller HR-medarbeider.

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor stress, motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen. 
 

Learning outcomes - Knowledge

•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema stress på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for mestring av stress
•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon på arbeidsplassen, herunder også ulike praksiser for å skape en motiverende arbeidsplass
•    Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse
 

Learning outcomes - Skills

•    Kunne anvende kunnskap om stress på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for mestring av egen og andres opplevelse av stress
•    Kunne anvende kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
•    Kunne anvende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
•    Være i stand til å drive superledelse, det vil si kunne veilede andre til selvledelse
 

General Competence
 • Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om stress på arbeidsplassen, et motiverende arbeidsliv, og selvledelse. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer, enten som arbeidstaker, arbeidsledig, student eller i andre sammenhenger. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut i fra ulike perspektiver, som for eksempel leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.
Course content

Selvledelse i en ny tid

 • Om å ta regi i eget liv (tidsklemma)
 • Prokrastinering (utsettelsesadferd)
 • Teori og forskning på selvledelse
 • Strategier og verktøy for god selvledelse i praksis
 • Nye forventninger til ledelse i dag?
 • Superledelse – å veilede andre til selvledelse

Motivasjon og omstilling

 • Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
 • Motivasjonsklima på jobben
 • Hva er god prestasjonsledelse?
 • Relasjoner på jobben og motivasjon
 • Destruktiv ledelse

Stress på jobben – faresignaler og mestring

 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Hva er stress?
 • Utbrenthet og konsekvenser 
 • Jobb-hjem-balansen og arbeidsnarkomani
 • Nyere stressfaktorer; Jobbusikkerhet og teknostress
 • Hvordan kan vi håndtere stress?
 • Stress og mestring på hjemmekontor
   
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom, webinarer og nettbaserte selvstudieenheter. 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Stress, motivasjon og selvledelse, som består av består av SLM-kursene; SLM 2004 Selvledelse i en ny tid, SLM 2005 Motivasjon og omstilling og SLM 2006 Stress på jobben - faresignaler og mestring.

Kursene er basert på kurset BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BIK 29551
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
ORG 3410100
Credit reductions:
Course code:ORG 3410
Credit reduction:100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Student's own work with learning resources
131 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.