STR 1320 Strategi II

STR 1320 Strategi II

Kurskode: 
STR 1320
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øystein D. Fjeldstad
Kursnavn på engelsk: 
Strategy II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

I løpet av kurset skal studentene:

  • Utvikle en anerkjennelse av og forståelses for strategiutvikling og strategiimplementering
  • Utvikle en forståelse for forskjellige analysenivåer i vurderinger av strategiske problemstillinger og evne til å analysere problemer gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • Ha en forståelse for ”prosess-” og "handlings-” perspektiv i strategi
  • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer
Holdningsmål

Studentene skal opparbeide anerkjennelse for og kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert dimensjonene makt, politikk, kultur og historie.

Kursets innhold
  • Strategiutviklingsprosesser
  • Strategi i aksjon
  • Strategisk ledelse, kultur, makt og forandring
  • Strategi og organisasjon
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Første og andre året av Bachelorstudie i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Fra og med vårsemesteret 2018 er eksamensformens endret fra skriftlig eksamen bli Multiple Choice eksamen. Kontinuasjonsstudenter vil også måtte forholde seg til endringen.
Eksamenskode: 
STR13201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
102 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Forberedelse til eksamen
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.