VHL 3665 Jus og forhandlinger

VHL 3665 Jus og forhandlinger

Kurskode: 
VHL 3665
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Law and Negotiations
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et programkurs for bachelorstudiet i Retail Management og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i følgende hoved emner:

Jus

 • Innføring i kontraktsrett.
 • Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer
 • Arbeidsrett
 • Leie av næringslokaler
 • Agentavtaler, franchiseavtaler og distribusjonsavtaler

Innføring i forhandlinger

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • grunnleggende oversikt over hovedprinsippene i kontraktsretten og innsikt i prosesser for forhandlinger om kontraktsinngåelse.
 • gode kunnskaper om lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende og for salg fra næringsdrivende til forbruker
 • Oversikt over kontraktstyper for internasjonale kjøpskontrakter
 • Oversikt over sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Oversikt over sentrale spørsmål for leie av næringslokaler og over typiske leiekontrakter
 • kjennskap til ulike typer av forhandlinger og hvordan konflikter kan oppstå og hvordan disse kan håndteres.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • identifisere og analysere juridiske og kommersielle problemstillinger knyttet til kontrakter, særlig kontrakter om nasjonale og internasjonale kjøp av varer.
 • redegjøre for juridisk og kommersiell argumentasjon knyttet til lovgivning og kontrakter om kjøp.
 • Redegjøre for sentrale arbeidsrettslige og husleierettslige regler for leie av næringslokaler 
 • være i stand til å kunne bidra i en forhandling.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene ha:

 • utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon gjennom trening i tolkning og anvendelse av lovgivning og kontraktstyper for kjøp mellom næringsdrivende.
 • et bevisst forhold til de vurderinger som ligger til grunn for kjøpsrettslige standarder der disse direkte eller indirekte er knyttet til et samfunnsansvar.
 • Utviklet evnen til kritisk og selvstendig refleksjon ved arbeidsrettslige problemstillinger
 • Evne til analyse og refleksjon i relasjon til leie av næringslokaler 
 • kjennskap til etisk adferd knyttet til forhandlinger.
Kursets innhold

Generell kontraktsrett

 • Innføring i grunnleggende generell kontraktsrett
 • Gjennomgang av kontrakters regulering av partenes rettigheter og plikter og av rettsvirkninger av mislighold av kontraktsforpliktelser
 • Innføring i kontraktsinngåelser og kontraktsforhandlingsprosesser
 • Innføring i kontraktsutforming og bruk av standardkontrakter
 • Kort gjennomgang av sentral engelsk kontraktsterminologi

Kjøpsrett, derunder internasjonal kjøpsrett og internasjonale betalingssystemer.

 • Innføring i kjøpsloven og gjennomgang av typiske kjøpskontrakter mellom næringsdrivende
 • Innføring i internasjonal kjøpsrett og bruk av internasjonale standardkontrakter for kjøp
 • Gjennomgang av Incoterms (Internasjonale standardklausuler om regulering av selgers og kjøpers ansvar for transport, forsikring, lagring, fortolling, m.v. av de kjøpte varer.)
 • Kort innføring i betalingssystemer ved internasjonal varehandel
 • Innføring i sentrale arbeidsrettslige spørsmål
 • Innføring i sentrale spørsmål i tilknytning til leie av næringslokaler

Forhandlinger.

 • Innføring i sentrale utfordringer knyttet til forhandlinger
 • Fordelings, integrasjons og flerpartsforhandlinger
 • Mekling og konflikthåndtering i forhandlinger
 • Internasjonale forhandlinger
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger totalt, 45 kurstimer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lovsamling
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 36651
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
46 Time(r)
Forberedelse til eksamen
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.