REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS) - KONTINUASJONSEKSMEN

REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS) - KONTINUASJONSEKSMEN

Kurskode: 
REV 3625
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Roy Kristen Kristensen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervis for siste gang i studieåret 2019/2020. Siste kontinuasjonseksamner vil bli tilbudt høsten 2020, og våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
REV 3626
REV 3627
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor. Kurset gir studenten dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapspråk (norske regler og IFRS).

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • Ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • Ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon
 • Kunne beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • Kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø
   
Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen til årsregnskapet
 • Kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • Kunne utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter
 • Kunne utarbeide konsernregnskap
 • Kunne utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt og informativ regnskapsrapportering. Årsregnskap og årsberetning er viktig informasjon til eiere, investorer, forretningsforbindelser og andre interessenter, og studentene skal opparbeide forståelse for regnskapets betydning for disse interessegruppene. I løpet av kurset skal studentene

 • Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • Kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • Kunne bidra og støtte oppunder nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • Kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
Kursets innhold
 • Studiet omfatter følgende hovedemner:
 • Norske og internasjonale regnskapsregler
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • God regnskapsskikk
 • Vurderingsregler og periodiseringsregler
 • Krav til årsregnskap og årsberetning
 • Konsernregnskap
 • Egenkapitalmetoden
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med undervisning i moduler over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter REV 3626 og i 2. semester REV 3627. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. 

Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen for REV 36252 og REV 36253 hver semester.

Forkunnskapskrav

Studiets to første år eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36252
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell (Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret).
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV 36253
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Særtrykk: International Accounting Standards (IAS) utvalgte standarder
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
 • Bok: Myrbakken, E., & Haakanes, S. IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. Fagbokforlaget
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell (Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset). Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:(Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret).
Eksamenskode:REV36252
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Særtrykk: International Accounting Standards (IAS) utvalgte standarder
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
 • Bok: Myrbakken, E., & Haakanes, S. IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. Fagbokforlaget
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:(Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset). Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamenskode:REV 36253
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
64 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.