REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor. Kurset gir studenten dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapspråk (norske regler og IFRS).

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • Ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • Ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon
 • Kunne beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • Kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

Ferdighetsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen til årsregnskapet
 • Kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • Kunne utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter
 • Kunne utarbeide konsernregnskap
 • Kunne utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Holdningsmål

Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt og informativ regnskapsrapportering. Årsregnskap og årsberetning er viktig informasjon til eiere, investorer, forretningsforbindelser og andre interessenter, og studentene skal opparbeide forståelse for regnskapets betydning for disse interessegruppene. I løpet av kurset skal studentene
 • Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • Kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • Kunne bidra og støtte oppunder nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • Kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

  Forkunnskaper
  Studiets to første år eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Den norske Revisorforening. Revisors håndbok. Siste utgave. DnR
  Kristensen, Roy ... [et al.]. Årsregnskapet : Oppgavesamling med løsningsforslag. Siste utgave. Gyldendal akademisk
  Pedersen, Kirsten ... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Gyldendal akademisk


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Kvifte, Steinar Sars, André Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft. Finansregnskap : God regnskapsskikk og IFRS. Siste utgave. Fagbokforlaget

  Emneoversikt
  Studiet omfatter følgende hovedemner:
  • Norske og internasjonale regnskapsregler
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
  • God regnskapsskikk
  • Vurderingsregler og periodiseringsregler
  • Krav til årsregnskap og årsberetning
  • Konsernregnskap
  • Egenkapitalmetoden

  Dataverktøy
  Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med undervisning i moduler over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter REV 3626 og i 2. semester REV 3627. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger.

  Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

  Anbefalt tidsbruk for studentene:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisning
  90
  Forberedelse til undervisning
  64
  Selvstudium/lese litteratur
  120
  Arbeid med oppgaver/case
  120
  Eksamen
  6
  Anbefalt tidsbruk totalt
  400   Eksamen
   Karakter i kurset baserer seg på følgende deleksamener:

   Del 1 - Tre timers individuell skriftlig eksamen etter endt høstsemester. Denne bedømmes bestått/ikke bestått. (Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret.)
   Del 2 - Seks timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. (Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset.)
   OBS! Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.


   Eksamenskode(r)
   REV 36252 - Skriftlig eksamen bedømmes bestått/ikke bestått
   REV 36253 - Skriftlig eksamen som teller 100% i kurset REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS), 15 studiepoeng.


   Hjelpemidler til eksamen
   Følgende hjelpemidler er tillatt ved eksamen (med forbehold om oppdateringer og endringer vedtatt av Fagrådet for Revisorutdanning):
   - Revisors håndbok
   - IFRS på norsk
   - Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
   - Skattelovsamling (Ole Gjems-Onstad eller Jacob Jarøy)
   - Rente- og annuitetstabeller
   - International Accounting Standards (IAS) utvalgte standarder (særtrykk)
   - BI-godkjent eksamenskalkulator.

   Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).


   Kontinuasjon
   Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

   Kontinuasjon i eksamenskode REV 36251 - skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset REV 3625 Årsregnskap / God regnskapsskikk - 15 studiepoeng tilbys høsten 2016 og siste gang våren 2017.


   Tilleggsinformasjon
   For å oppnå godkjenning som registrert revisor kreves minimum karakter C.