REV 3625 Årsregnskap / God regnskapsskikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

REV 3625 Årsregnskap / God regnskapsskikk

Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om reglene for avslutning og presentasjon av årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk.
 • Opparbeide seg inngående kjennskap til norske regnskapsprinsipper og regnskapsstandarder, og være i stand til å behandle ulike regnskapsmessige problemstillinger basert på dette regelverket og de valgmuligheter som reglene gir. Dette omfatter reglene for små, mellomstore og store foretak. I tillegg inngår grunnleggende kunnskap om forskjeller mellom norske og internasjonale regnskapsregler (IFRS). Kunnskapen skal både omfatte det juridiske grunnlaget for valg av løsninger og den tekniske gjennomføringen av løsningene i regnskapet.
 • Lære fullt ut å beherske utarbeidelse av årsregnskap for aksjeselskaper, men også ha grunnleggende kunnskap om regnskaper for ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak.
 • Opparbeide oversikt over de formelle prosedyrer som gjelder for årsregnskap og årsberetning.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne utarbeide et årsregnskap inkl noter og kontantstrømoppstilling, og årsberetning etter norske regnskapsregler.
 • Kunne utarbeide konsernregnskap.
 • Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser og regnskapsprinsipper og regnskapsstandarder kunne utlede, drøfte og løse konkrete regnskapsmessige problemstillinger i tilknytning til årsregnskap og årsberetning.
 • Ha ferdighet til å behandle alle typer regnskapsposter og foreta begrunnede vurderinger av alternative løsninger av et regnskapsproblem.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt og informativ regnskapsrapportering. Årsregnskap og årsberetning er viktig informasjon til eiere, investorer, forretningsforbindelser og andre interessenter, og studentene skal opparbeide forståelse for regnskapets betydning for disse interessegruppene.

Forkunnskaper
Studiets to første år eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Huneide, Jens-Erik. ... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Gyldendal Akademisk
Kristensen, Roy, Janicke L. Rasmussen og Tom Engelsborg. 2010. Årsregnskapet : oppgavesamling med løsningsforslag. 7. utg. Gyldendal Akademisk


Annet:
Den norske Revisorforening. Revisors håndbok. Siste utgave. DnR


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kvifte, Steinar Sars, André Tofteland og Anne-Cathrine Bernhoft. 2011. Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. 2. utg. Fagbokforlaget

Annet:
NOU 1995: 30 Ny regnskapslov
Ot prop nr 42 (1997-98) Om lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)Emneoversikt
Studiet omfatter følgende hovedemner:
 • Norske og internasjonale regnskapsregler
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • God regnskapsskikk
 • Vurderingsregler og periodiseringsregler
 • Krav til årsregnskap og årsberetning
 • Kontantstrømoppstilling
 • Konsernregnskap
 • Selskapsomdannelser, fusjon og fisjon

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i moduler over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter REV 3626 og i 2. semester REV 3627. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger.

Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
64
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med oppgaver/case
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med seks timer individuell, skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  REV 36251 - skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset REV 3625 Årsregnskap / God regnskapsskikk - 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Følgende hjelpemidler er tillatt ved eksamen (med forbehold om oppdateringer og endringer vedtatt av Fagrådet for Revisorutdanning):
  - Revisors håndbok, siste utgave
  - Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
  - Skattelovsamling (Ole Gjems-Onstad eller Jacob Jarøy)
  - Rente- og annuitetstabeller
  - International Accounting Standards (IAS) 16, 18 og 40 (særtrykk)
  - BI-definert eksamenskalkulator er tillattt (TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus TM)

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon
  For å oppnå godkjenning som registrert revisor kreves minimum karakter C.