PRK 3676 Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3676 Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3676
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor thesis in Communication Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2021. Det tilbys kontinuasjonseksamen våren 2022 og siste gang våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse samler trådene i bachelorprogrammet i kommunikasjonsledelse. Studentene forventes å bruke samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder i utvikling av kampanjer. Metodene skal sikre at studentene treffer avgjørelser basert på sikker informasjon; i praksis anvendt forskning. Det innebærer å utvikle et opplegg for bacheloroppgaven der studentene kan vise sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Studenter kan også velge å skrive en empirisk oppgave med en problemstilling, datainnsamling og analyse, eller en teoretisk oppgave, for eksempel en tekstanalyse, eller en diskusjonsoppgave over teoretiske problemer i kommunikasjonsledelse.  

Kunnskapsmål
 • Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, prosesser, verktøy og metoder innenfor kommunikasjonsledelse.
 • Kandidaten skal kjenne til fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid
 • Kandidaten kjenner til kilder for kunnskapsoppdatering på fagfeltet
 • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel å utvikle en integrert kommunikasjonskampanje. En slik kampanje kan være utviklet med tanke på å informere, endre holdninger, oppnå en ønsket atferd, eller annet.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Velge ut og anvende relevante metoder for kampanjer
 • Integrere teori og praksis
 • Utvikle forskningsferdigheter i en kampanjekontekst
 • Mestre selvstendig læring
 • Videreutvikle kunnskap om, og planlegging og iverksetting av kampanjer
 • Ha utviklet evne til informert kritisk og kreativ tenkning
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Generell kompetanse
 • Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
 • Kandidaten skal erkjenner at å skrive en vellykket oppgave er utfordrende, og at det samtidig er en måte å få dyp innsikt i anvendt forskning på, slik at det reduserer eventuell avstand mellom teori og praksis.
Kursets innhold
 • Oversikt over litteratur på feltet
 • Bakgrunn
 • Situasjonsanalyse
 • Strategi: formål og delmål
 • Idemyldring og kreativitet
 • Nøkkelinteressenter
 • Budskapsutforming: strategi og taktikk
 • Tidsplanlegging og budsjettering
 • Iverksettelse
 • Kommunikasjonsmåling og evaluering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Samarbeid er bransjens natur. Studentene arbeider derfor i grupper på tre personer. Foreleser henviser studenter uten egen gruppe til en ledig plass i en gruppe. Studenter som vil skrive oppgave sammen, må følge studieprogrammet i kommunikasjonsledelse. Oppdragsgiver og foreleser kan kreve at gruppen presenterer kampanjen. 

Studentene skal selv velge en oppdragsgiver. Fagansvarlig forbeholder seg retten til å underkjenne oppdragsgiver og prosjektskisse. Høsten før kurset skal studenter registrere prosjektet sitt. 

Studenter må ha tillatelse fra foreleser/veileder for å arbeide alene eller i grupper med færre enn tre deltakere.

Den kursansvarlige oppnevner veiledere for studentene. Studentene får 24 timer klasseromsundervisning i teoretiske aspekter i kurset. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Studentene får åtte timer gruppeveiledning (seminarer) med sin veileder. I seminarene skal gruppene legge frem presentasjoner av sitt arbeid så langt Studentene får inntil tre timer individuell veiledning pr oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder for å få i stand slike møter.

Bacheloroppgaven skal leveres før en gitt tidsfrist. Studenter som ikke deltar på gruppeseminarer kan bli bedt om å forsvare oppgaven muntlig.

Dataverktøy
SAS - JMP
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper innen kommunikasjonsledelse, det kreves også grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (2 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Med mindre intet er avtalt med fagansvarlige og studiested, skal det være tre på hver gruppe.
Eksamenskode: 
PRK36761
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Forelesninger
Seminargrupper
8
Seminarer.
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Innlevering(er)
243 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Undervisning
2 Time(r)
Informasjonsmøte med bibliotek.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.