PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging

PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging

Kurskode: 
PRK 3676
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Emnenavn på engelsk: 
Bachelor thesis in Campaign Planning
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i PR og markedskommunikasjon  - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset ”Bacheloroppgave i PR og markedskommunikasjon” samler trådene i bachelorprogrammet i PR og markedskommunikasjon. Studentene forventes å bruke forskningsmetoder i utvikling av kampanjer. Metodene skal sikre at studentene treffer avgjørelser basert på sikker informasjon; i praksis anvendt forskning. Det innebærer å utvikle et opplegg for bacheloroppgaven der studentene kan vise sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Kunnskapsmål
 • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel å utvikle en integrert kommunikasjonskampanje. En slik kampanje kan være utviklet med tanke på å informere, endre holdninger, oppnå en ønsket atferd, eller annet.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Velge ut og anvende relevante metoder for kampanjer
 • Integrere teori og praksis
 • Utvikle forskningsferdigheter i en kampanjekontekst
 • Mestre selvstendig læring
 • Videreutvikle kunnskap om, og planlegging og iverksetting av kampanjer
 • Ha utviklet evne til informert kritisk og kreativ tenkning
Holdningsmål

Studentene skal forstå at å skrive en vellykket oppgave er utfordrende, og at det samtidig er en måte å få dyp innsikt i anvendt forskning på, slik at det reduserer eventuell avstand mellom teori og praksis.

Kursets innhold
 • Oversikt over litteratur på feltet
 • Bakgrunn
 • Situasjonsanalyse
 • Strategi: formål og delmål
 • Idemyldring og kreativitet
 • Nøkkelinteressenter
 • Budskapsutforming: strategi og taktikk
 • Tidsplanleggig og budsjettering
 • Iverksettelse
 • Kommunikasjonsmåling og evaluering
Læreprosess og tidsbruk

Studentene arbeider i grupper på tre personer. Foreleser henviser studenter uten egen gruppe til en ledig plass i en gruppe. Studenter som vil skrive oppgave sammen, må følge studieprogrammet i PR og markedskommunikasjon. Oppdragsgiver og foreleser kan kreve at gruppen presenterer kampanjen. 

Studentene kan enten selv velge en oppdragsgiver, eller velge fra en liste som settes sammen av kursets fagansvarlige. Alle oppdragsgivere må godkjennes av fagansvarlig. Navnet på oppdragsgiver og prosjektet må leveres innen høsten før kurset. 

Studenter må ha tillatelse fra foreleser/veileder for å arbeide alene eller i grupper med  færre enn tre deltakere.

Den kursansvarlige oppnevner veiledere for studentene. Studentene får 24 timer klasseromsundervisning i teoretiske aspekter i kurset.Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Studentene får åtte timer gruppeveiledning (seminarer) med sin veileder. I seminarene skal gruppene legge frem presentasjoner av sitt arbeid så langt. Studentene får inntil tre timer individuell veiledning pr oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder for å få i stand slike møter.

Bacheloroppgaven skal leveres før en gitt tidsfrist. Studenter som ikke deltar på gruppeseminarer kan bli bedt om å forsvare oppgaven muntlig.

Dataverktøy
SAS - JMP
Forkunnskapskrav

Studentene må ha tatt alle programkurs i bachelorstudiet ”PR og markedskommunikasjon”. Studentene må også ha tatt kursene i statistikk og metode.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK36761
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:PRK36761
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Lectures (24) and seminars (8).
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Innlevering(er)
243 Time(r)
Veiledning
3 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Annet i klasserom
2 Time(r)
Informasjonsmøte med bibliotek.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.