PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging

PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging

Kurskode: 
PRK 3676
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Emnenavn på engelsk: 
Bachelor thesis in Campaign Planning
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset ”Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse” samler trådene i bachelorprogrammet i kommunikasjonsledelse. Studentene forventes å bruke forskningsmetoder i utvikling av kampanjer. Metodene skal sikre at studentene treffer avgjørelser basert på sikker informasjon; i praksis anvendt forskning. Det innebærer å utvikle et opplegg for bacheloroppgaven der studentene kan vise sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.

Kunnskapsmål
 • Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel å utvikle en integrert kommunikasjonskampanje. En slik kampanje kan være utviklet med tanke på å informere, endre holdninger, oppnå en ønsket atferd, eller annet.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Velge ut og anvende relevante metoder for kampanjer
 • Integrere teori og praksis
 • Utvikle forskningsferdigheter i en kampanjekontekst
 • Mestre selvstendig læring
 • Videreutvikle kunnskap om, og planlegging og iverksetting av kampanjer
 • Ha utviklet evne til informert kritisk og kreativ tenkning
Holdningsmål

Studentene skal forstå at å skrive en vellykket oppgave er utfordrende, og at det samtidig er en måte å få dyp innsikt i anvendt forskning på, slik at det reduserer eventuell avstand mellom teori og praksis.

Kursets innhold
 • Oversikt over litteratur på feltet
 • Bakgrunn
 • Situasjonsanalyse
 • Strategi: formål og delmål
 • Idemyldring og kreativitet
 • Nøkkelinteressenter
 • Budskapsutforming: strategi og taktikk
 • Tidsplanleggig og budsjettering
 • Iverksettelse
 • Kommunikasjonsmåling og evaluering
Læreprosess og tidsbruk

Samarbeid er bransjens natur. Studentene arbeider derfor i grupper på tre personer. Foreleser henviser studenter uten egen gruppe til en ledig plass i en gruppe. Studenter som vil skrive oppgave sammen, må følge studieprogrammet i kommunikasjonsledelse. Oppdragsgiver og foreleser kan kreve at gruppen presenterer kampanjen. 

Studentene skal selv velge en oppdragsgiver. Fagansvarlig forbeholder seg retten til å underkjenne oppdragsgiver og prosjektskisse. Navnet på oppdragsgiver og prosjektet skal leveres innen en annonsert frist, høsten før kurset. 

Studenter må ha tillatelse fra foreleser/veileder for å arbeide alene eller i grupper med  færre enn tre deltakere.

Den kursansvarlige oppnevner veiledere for studentene. Studentene får 24 timer klasseromsundervisning i teoretiske aspekter i kurset.Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Studentene får åtte timer gruppeveiledning (seminarer) med sin veileder. I seminarene skal gruppene legge frem presentasjoner av sitt arbeid så langt Studentene får inntil tre timer individuell veiledning pr oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte veileder for å få i stand slike møter.

Bacheloroppgaven skal leveres før en gitt tidsfrist. Studenter som ikke deltar på gruppeseminarer kan bli bedt om å forsvare oppgaven muntlig.

Dataverktøy
SAS - JMP
Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper innen kommunikasjonsledelse, det kreves også grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK36761
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (2 - 3) Med mindre intet er avtalt med fagansvarlige og studiested, skal det være minst to på hver gruppe.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar: Med mindre intet er avtalt med fagansvarlige og studiested, skal det være minst to på hver gruppe.
Eksamenskode:PRK36761
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Lectures (24) and seminars (8).
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Innlevering(er)
243 Time(r)
Veiledning
3 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Annet i klasserom
2 Time(r)
Informasjonsmøte med bibliotek.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.