PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3506
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang våren 2019. Det ble satt opp konitnuasjonseksamen høsten 2019 og siste gang våren 2020. 

Ekstraordinær kontinuasjon tilby høsten 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

PR-/kommunikasjonsmedarbeidere og -ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan og om organisasjoner lykkes, og fagområdet utvikler seg stadig som en følge av denne viktige rollen. I dag kalles PR ofte virksomhetskommunikasjon (”corporate communication”) eller organisasjonskommunikasjon (”organizational communication”). De ulike begrepene dekker imidlertid et felles mål; å hjelpe organisasjoner med å bygge relasjoner til interessentgruppene sine, inkludert kunder. Introduksjonskurset til PR-faget er planlagt med tanke på å gi innføring i teorier og praktiske aktiviteter for studenter som ønsker å spesialisere seg i PR/kommunikasjon.

Dette kurset legger grunnlaget for å kunne gå videre til mer dyptpløyende kurs og pensum innen PR-området. Kurset gir et bredt innblikk i ”public relations”: tilhørende teori, yrket, metodikk og praksis. Det gir et innblikk i hva PR egentlig er og hva det omfatter, historisk opprinnelse, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori samt oppdaterte case-studier. Dette kurset vil også ta for seg PR-praksis i frivillige og humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, idrettsforeninger osv.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide en grundig forståelse for ledelse av public relations; PR-historie, hvorfor fagområdet er viktig, fagets rolle i organisasjoner, hvilke som er de grunnleggende PR-funksjonene, PR-verktøy og hvordan PR kan integreres og samspille med markedskommunikasjon.

Spesielt vil studentene tilegne seg kunnskap om:

 • Bred kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, modeller og fagterminologi som brukes i praktisk PR eller virksomhetskommunikasjon,
 • Grunnlaget for kommunikasjon som en ledelsesfunksjon og et instrument som hjelper organisasjoner å nå sine mål,
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet
 • kjenner til grunnlag for effektiv kommunikasjon og hvordan dette kan måles,
 • har kunnskap om strategisk kommunikasjons og PR-fagets istorie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdighetsmål

Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede kommunikajsonsvalg

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i strategisk kommunikasjon, public relations, og hvordan det samspiller med andre fagområder i organisasjons- og næringsliv, og i offentligheten generelt 

Kursets innhold
 • PR /kommunikasjonens rolle i organisasjoner
 • PR-historie
 • Et teoretisk grunnlag for PR
 • Etikk, jus og profesjonalitet
 • Planleggingsprosessen
 • Medierelasjoner
 • Intern-/medarbeiderkommunikasjon
 • Relasjoner til lokalsamfunnet
 • PR i frivillig sektor
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Virksomhetskommunikasjon/PR
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen i kurset er fordelt mellom forelesninger og studentenes presentasjoner av caseanalyse. 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35062
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja1 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35063
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei8 Uke(r)Gruppe (1 - 3)Caseanalyse. Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskode:PRK35062
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:8 Uke(r)
Kommentar:Caseanalyse. Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Eksamenskode:PRK35063
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Eksamen
1 Time(r)
Innlevering(er)
103 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.