PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3506
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Dette kurset ble undervist siste gang våren 2019. Det tilbys konitnuasjonseksamen høsten 2019 og siste gang våren 2020. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

PR-/kommunikasjonsmedarbeidere og -ledere spiller en nøkkelrolle for hvordan og om organisasjoner lykkes, og fagområdet utvikler seg stadig som en følge av denne viktige rollen. I dag kalles PR ofte virksomhetskommunikasjon (”corporate communication”) eller organisasjonskommunikasjon (”organizational communication”). De ulike begrepene dekker imidlertid et felles mål; å hjelpe organisasjoner med å bygge relasjoner til interessentgruppene sine, inkludert kunder. Introduksjonskurset til PR-faget er planlagt med tanke på å gi innføring i teorier og praktiske aktiviteter for studenter som ønsker å spesialisere seg i PR/kommunikasjon.

Dette kurset legger grunnlaget for å kunne gå videre til mer dyptpløyende kurs og pensum innen PR-området. Kurset gir et bredt innblikk i ”public relations”: tilhørende teori, yrket, metodikk og praksis. Det gir et innblikk i hva PR egentlig er og hva det omfatter, historisk opprinnelse, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori samt oppdaterte case-studier. Dette kurset vil også ta for seg PR-praksis i frivillige og humanitære organisasjoner, medlemsorganisasjoner, idrettsforeninger osv.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide en grundig forståelse for ledelse av public relations; PR-historie, hvorfor fagområdet er viktig, fagets rolle i organisasjoner, hvilke som er de grunnleggende PR-funksjonene, PR-verktøy og hvordan PR kan integreres og samspille med markedskommunikasjon.

Spesielt vil studentene tilegne seg kunnskap om:

 • Bred kunnskap om sentrale kommunikasjonsteorier, modeller og fagterminologi som brukes i praktisk PR eller virksomhetskommunikasjon,
 • Grunnlaget for kommunikasjon som en ledelsesfunksjon og et instrument som hjelper organisasjoner å nå sine mål,
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet
 • kjenner til grunnlag for effektiv kommunikasjon og hvordan dette kan måles,
 • har kunnskap om strategisk kommunikasjons og PR-fagets istorie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdighetsmål

Etter avsluttet kurs skal studentene være i stand til å:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede kommunikajsonsvalg

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i strategisk kommunikasjon, public relations, og hvordan det samspiller med andre fagområder i organisasjons- og næringsliv, og i offentligheten generelt 

Kursets innhold
 • PR /kommunikasjonens rolle i organisasjoner
 • PR-historie
 • Et teoretisk grunnlag for PR
 • Etikk, jus og profesjonalitet
 • Planleggingsprosessen
 • Medierelasjoner
 • Intern-/medarbeiderkommunikasjon
 • Relasjoner til lokalsamfunnet
 • PR i frivillig sektor
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Virksomhetskommunikasjon/PR
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen i kurset er fordelt mellom forelesninger og studentenes presentasjoner av caseanalyse. 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35062
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja1 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK35063
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei8 Uke(r)Gruppe (1 - 3)Caseanalyse. Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Flervalgs- og kortssvarseksamen.
Eksamenskode:PRK35062
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:8 Uke(r)
Kommentar:Caseanalyse. Studenter bør arbeide i grupper på inntil tre (3) studenter, selv om regelverket åpner for å arbeide alene, eller to og to. De skal velge seg ut en organisasjon som er stor nok til å ha minst én ansatt som primært arbeider med kommunikasjon, i sektorer som handel, industri, transport, branding, frivillig sektor, offentlig sektor eller annet. Informanten i organisasjonen må arbeide med strategisk kommunikasjon og/eller PR. I samtale/intervju med informanten skal de samle data og diskutere et spesifikt, konkret kommunikasjonscase/eksempel med vedkommende.
Eksamenskode:PRK35063
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Eksamen
1 Time(r)
Innlevering(er)
103 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.