MRK 3480 Forbrukeratferd

MRK 3480 Forbrukeratferd

Kurskode: 
MRK 3480
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Behaviour
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeradferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • forklare sentrale begreper
 • tilegne seg en grunnforståelse og kompetanse for forbrukeratferd som fagområde
 • være oppdatert på dagens forskning og utviklingsarbeid
 • ha kunnskap om forbrukerens beslutningsprosess ved anskaffelse av varer og tjenester
 • tilegne seg bred kunnskap om forhold og faktorer som påvirker forbrukerens beslutningsprosess. 
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings -og utviklingsarbeid på teorier knyttet til forbrukerens valg og kjøpsatferd, slik at riktige markedsføringsvalg kan tas
 • kunne anvende kunnskap om forbrukernes kjøp, bruk og kast som utgangspunkt for utvikling av bærekraftig forbruk
 • kunne vurdere og sammenligne ulike teorier om ulike aktuelle forhold som påvirker forbrukerens atferd, samt argumentere og begrunne hvilke som best beskriver et fenomen.
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene evne å:

 • stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeratferd som fagområde
 • reflektere over ulike etiske dilemma knyttet til hvordan markedsføring kan påvirke forbrukernes beslutninger.
Kursets innhold

Del I Forbrukere og markedet

 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Kjøp, bruk og kast: bærekraftig forbrukeratferd
 • Etikk

Del II Forbrukernes perspektiv på seg selv

 • Persepsjon
 • Personlighet og selvbilde
 • Livsstil

Del III: Forbrukere og beslutninger

 • Beslutninger (beslutningssteg, emosjonell og rasjonell, System 1 og 2, lojalitet)
 • Motivasjon
 • Emosjoner
 • Læring og holdninger

Del IV: Omgivelsene og forbrukeratferd

 • Demografiske forhold (familiestruktur, inntekt, alder, etc.)
 • Grupper og sosiale klasser
 • Kultur

Del V: Spesielle tema

 • Forbrukeratferd og teknologi
 • Tvangsmessig forbrukeratferd (shopaholic/compulsive buying, spillavhengighet, rusavhengighet)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, webinarer og gruppearbeid.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

MRK 2914 Markedsføring, MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 34801
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og fellesveiledning
Undervisning
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med kursansvarlig
Forberedelse til undervisning
130 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.