MRK 3480 Forbrukeratferd

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MRK 3480 Forbrukeratferd


Kursansvarlig
Nina Ronæs

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeradferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse for forbrukeradferd som fagområde. Studentene skal evne å se kompleksiteten av forbrukerens beslutningsprosess og hvilke faktorer som påvirker forbrukeren i gitte valgsituasjoner.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for hvordan en forbruker i en gitt situasjon tar en beslutning. Studentene skal både kunne forstå og drøfte konsekvensene av å ha innsikt i en forbrukers atferd sett fra bedriftens ståsted. Dette må de kunne for å gjøre bedriften bedre i stand til å være mer målrettet og ta riktige markedsføringsvalg. Studentene skal ha god nok faglig kompetanse til å kritisk velge riktig analyseverktøy for å løse de utfordringene både forbrukeren og bedriften står overfor i en kjøpssituasjon. Det forventes også at studentene skal kunne kommunisere (og diskutere) skriftlig gjennom online-diskusjoner og innleveringsoppgaver.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeradferd som fagområde.

Forkunnskaper
MRK 2914 Markedsføring, MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Schiffman, Leon G., Leslie Lazar Kanuk and Håvard Hansen. 2012. Consumer behaviour : a European outlook. 2nd ed. Financial Times Prentice Hall

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

  • Om forbrukeratferd som fagområde
  • Forbrukerundersøkelser
  • Segmentering og målgruppetenkning
  • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller
  • Forbrukeren som et individ med behov, personlighet, persepsjon
  • Hvordan forbrukeren lærer og benytter kunnskap
  • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring
  • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse
  • Diffusjon og adopsjon av innovasjoner

Dataverktøy
Kurset vil forutsette bruk av undervisningsverktøy ”It`s learning”, DigiEx og Internett generelt .

Læreprosess og tidsbruk
1) Læreprosess
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav
Gjennom semesteret vil det bli gitt fem (5) tester/ oppgaver av varierende art (så som f.eks. elektroniske tester, drøftingsoppgaver og dokumentasjon av egen research). Alle oppgavene skal besvares i It's Learning. En nærmere orientering om oppgavene vil være tilgjengelig på Its Learning ved semesterstart. Oppgavene skal løses individuelt, og blir bedømt som enten godkjent eller ikke godkjent. Når det gjelder de elektronsike testene, gis det anledning til å ta testene på ny dersom de ikke godkjennes i første forsøk (testene kan gjennomføres så mange ganger man ønsker før fristen for å gjennomføre testen går ut).
Tre (3) av fem (5) arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's learning i tilknytning til oppgavene.

2) Anbefalt tidsbruk for studentene
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og gruppearbeid
40
Hjemmearbeid/forberedelser til forelesning og lignende
135
Arbeidskrav inkludert forberedelser
22
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
For å kunne gå opp til skriftlig eksamen i kurset, må tre av fem innleveringer være godkjent. Se punktet læreprosess og tidsbruk.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers Individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
MRK 34801 – Skriftlig eksamen, som teller 100 % for å få karakter i MRK 3480 Forbrukeratferd, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset, får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved en senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren kan avlegge ny eksamen i neste semester.


Tilleggsinformasjon
Endret pensum 26.10.2016 da planlagt ny pensumbok ikke kommer til studiestart.