MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver

MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver

Kurskode: 
MAN 5159
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Espen Ekberg
Kursnavn på engelsk: 
Applied Economics for Managers - Global Perspectives
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette programmet ser vi på bærekraft i et makroøkonomisk og historisk perspektiv. Ifølge FNs bærekraftsmål handler bærekraft om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Forståelse av makroøkonomisk teori og makroøkonomiske prosesser er avgjørende for å forstå utfordringen med å lykkes med bærekraft. I en sammenvevd verden hvor globale tiltak er avgjørende har gjeldsproblematikk vanskeliggjort investeringer og dermed redusert omstillingsevnen for mange land. I Norge har tema vært alt fra skatt og fordeling til oljefondets miljørapportering. Forståelse av dagens bærekraftsutfordringer krever også et historisk perspektiv. Hva er den historiske bakgrunnen for dagens klimaproblemer? Er velstandsulikhetene i verden større eller mindre enn de var tidligere? Og er dagens globale økonomi rustet til å håndtere de utfordringene bærekraftsproblematikken representerer? Dette er problemstillinger som diskuteres i programmet. 

I programmet legges det også vekt på å utvikle deltakernes skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner slik at de kan få større gjennomslagskraft i egen organisasjon.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen makroøkonomi og økonomisk historie er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring. 

Hvem passer programmet for?
Programmet passer både for de som ønsker en innføring, og for de som ønsker å friske opp kunnskaper innen makroøkonomi og økonomisk historie. 

Programmet er internasjonalt i sin innretning og ser på dagens økonomi - så vel som den historiske utviklingen av denne økonomien - i et nasjonalt, europeisk og globalt perspektiv. Programmet gir studentene verktøy til å undersøke og analysere forskjeller og likheter mellom land og kontinenter. Både nasjonale og internasjonale data og nyhetskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, gapminder.org, economist.com og ourworldindata.org, benyttes. Temaet bærekraft faller også naturlig inn i programmets vektlegging av økonomisk vekst.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne ha inngående kunnskap om hvordan bærekraftsutfordringer kan diskuteres i lys av makroøkonomi og økonomisk historie.  
Konkretisert:

 • Kunne anvende kunnskap om nasjonalregnskap til å beskrive et lands økonomi og hvordan det danner grunnlag for makroøkonomiske analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Analysere årsaker til ulikhet og økonomisk vekst
 • Inngående kunnskap om Keynesiansk teori og modeller så som AD-AS modellen
 • Analysere finanspolitiske mål og virkemidler
 • Anvende kunnskap om virkninger av pengepolitikk til å analysere betydningen forskjellige mål har
 • Kjenne til hovedtrekk i velstandsutviklingen i verden i perioden fra "tidenes morgen" og fram til i dag.
 • Kunnskap om økonomisk globalisering, herunder kjennskap til sentrale drivkrefter for økonomisk globalisering og hvordan den globale økonomien har utviklet seg historisk.
 • Kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av velstandsforskjellene mellom land og internt i land de siste 500 år og årsakene bak disse.
 • Kjennskap til hvordan den kraftige økonomiske veksten i verden de siste 200 årene har påvirket jordens klima og natur.
 • Forståelse for begrepet grønn vekst.  
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle nasjonale og internasjonale problemstillinger ved hjelp av makroøkonomisk teori og økonomisk historisk kunnskap.  
Konkretisert:

 • Analysere nasjonalregnskapsstatistikk med tanke på økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Anbefale finanspolitiske strategier og bedømme effekter av budsjettunderskudd
 • Analysere faktorers betydning for økonomisk vekst og ulikhet mellom land og innen land
 • Benytte relevante teori og modeller så som Keynesiansk teori og AD-AS modellen, til å analysere konjunktursvingninger
 • Gjennomføre en analyse om pengepolitiske mål og virkemiddelbruk
 • Kritisk reflektere rundt ulike forklaringer på variasjonene i innovasjonsevne, økonomisk vekst og velstandsutvikling i ulike regioner av verden i perioden fra 1500 og fram til i dag, og samtidig kunne reflektere over hvilken relevans disse forklaringene har for forståelsen av innovasjon og økonomisk vekst i nåtid.
 • Diskutere årsakene til at den globale økonomien har utviklet seg i bølger.
 • Kunne anvende historisk kunnskap om økonomisk globalisering for å reflektere over utfordringer og framtidsutsikter for dagens globale økonomi.
 • Diskutere ulike forklaringer på utviklingen i velstandsforskjeller internt i land de siste 30-40 år, inkludert i Norge.
 • Kunne drøfte mulige sammenhenger mellom økonomisk globalisering og ulikhet i velstand mellom og internt i land.
 • Anvende historisk kunnskap til å diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst og pågående endringer i jordens natur og klima, samt til å reflektere over vilkårene for utviklingen av en bærekraftig økonomi i fremtiden.
Generell kompetanse

Konkretisert: 

 • Planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.
 • Planlegge, strukturere og gjennomføre en muntlig presentasjon av et utvalgt fagstoff. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.
 • Tolke og formidle økonomiske og historiske problemstillinger til både spesialister og legfolk.
Kursets innhold

Makroøkonomi:

 • Hvordan måler vi et lands resultater?
 • Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst?
 • Hvordan kan økonomisk politikk innrettes slik at levestandarden bedres?

 
Økonomisk historie:

 • Hvorfor er noen land rike og andre fattige?
 • Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere?
 • Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden? 
 • Hvordan har den økonomiske veksten påvirket jordens klima og natur og kan den økonomiske veksten fortsette?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I løpet av semesteret blir det fire seminarer som hver går over en dag. På disse kan man enten delta fysisk eller via strømming (streaming). Samlingenes datoer blir oppgitt ved programstart.  Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform.

Ved programmets start legges to sett med oppgaver ut. Det ene er en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Det andre er en individuelt multimediaoppgave som teller 40 %. Mens prosjektoppgaven består av skriftlige arbeider består oppgaven i multimedia av en videopresentasjon. Begge settene med oppgaver utvikles i løpet av programmet gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. I denne kommunikasjonen benyttes læringsplattformen. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.  Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets oppstart slik at semesteret kan planlegges. På læringsplattformen legges undervisningsmateriell med tilhørende oppgaver ut.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra de valgte kurs og programmer.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ læringsplattform eller annet kursmateriell.

Dataverktøy:
Microsoft Office pakken, Nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, Gapminder, The Economist og Our World in Data. Kildene inngår i arbeidet med planlegging, strukturering og presentasjon av skriftlige og muntlige tekster. Disse er spesielt viktig for god oppnåelse av ferdighetsmålene. 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51591
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Multimediaoppgave, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51592
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Undervisning på samlinger.
Digitale læringsressurser
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
51 Time(r)
Læringsplattformen INSENDI.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
4 Time(r)
Veiledning 2 timer per oppgave (prosjektoppgave og multimediaoppgave).
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
321 Time(r)
Lese pensumlitteratur, forberedelser til undervisning, jobbe med prosjektoppgave og multimediaoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.