MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - Globale perspektiver

MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - Globale perspektiver

Kurskode: 
MAN 5159
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Program of study: 
Executive Master of Management
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Espen Ekberg
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette masterprogrammet gir deltakerne økonomisk forståelse på flere plan. Fra tema som hvordan et lands økonomiske tilstand kan vurderes, via hvordan dagens globale økonomi har vokst fram, til utsikter for verdensøkonomien. Deltakerne vil også utvikle sine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med tanke på større gjennomslagskraft.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen makroøkonomi og økonomisk historie er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring. 
Programmet passer for de som ønsker en innføring og for de som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi og historie. Målet er å gi deltakerne tyngden de trenger til å jobbe med det de vil.

Programmet er internasjonalt i sin innretning og ser på dagens økonomi - så vel som den historiske utviklingen av denne økonomien - i et nasjonalt, europeisk og globalt perspektiv. Programmet gir studentene verktøy til å undersøke og analysere forskjeller og likheter mellom land og kontinenter. Både nasjonale og internasjonale data og nyhetskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, gapminder.org, economist.com og ourworldindata.org, benyttes. Temaet bærekraft faller også naturlig inn i programmets vektlegging av økonomisk vekst.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne ha inngående kunnskap om økonomi og økonomisk historie.  
Konkretisert:

 • Kunne anvende kunnskap om nasjonalregnskap til å beskrive et lands økonomi og hvordan det danner grunnlag for makroøkonomiske analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Analysere årsaker til ulikhet og økonomisk vekst
 • Inngående kunnskap om Keynesiansk teori og modeller så som AD-AS modellen
 • Analysere finanspolitiske mål og virkemidler
 • Anvende kunnskap om virkninger av pengepolitikk til å analysere betydningen forskjellige mål har
 • Analysere hovedtrekk i utvikling av den globale økonomien de siste 200 årene
 • Avansert kunnskap om sentral kjennetegn ved den industrielle revolusjon
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjelp av «Standardmodellen for vekst» slik den presenteres i litteraturen
 • Anvende kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av velstandsforskjellene mellom land og internt i land de siste 200 år
 • Inngående kunnskap om økonomisk globalisering
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle nasjonale og internasjonale problemstillinger ved hjelp av økonomisk teori og økonomisk historisk kunnskap.  
Konkretisert:

 • Analysere nasjonalregnskapsstatistikk med tanke på økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Anbefale finanspolitiske strategier og bedømme effekter av budsjettunderskudd
 • Analysere faktorers betydning for økonomisk vekst og ulikhet mellom land og innen land
 • Benytte relevante teori og modeller så som Keynesiansk teori og AD-AS modellen, til å analysere konjunktursvingninger
 • Gjennomføre en analyse om pengepolitiske mål og virkemiddelbruk
 • Analysere årsaker til hvorfor den industrielle revolusjon kom først til Storbritannia
 • Diskutere ulik velstandsutvikling i ulike regioner ved hjelp av «standardmodellen for vekst»
 • Bruke relevante metoder til å drøfte sammenhenger mellom økonomisk globalisering og ulikhet i velstand mellom og internt i land
 • Analysere i hvilken grad historisk kunnskap kan anvendes med tanke på dagens utfordringer knyttet til økonomisk globalisering
 • Anvende historisk kunnskap om internasjonal økonomisk utvikling til å reflektere over vilkårene for utviklingen av en bærekraftig internasjonal økonomi i fremtiden
 • Kritisk reflektere rundt hvordan teorier om sosiale fenomener blir utformet, utfordret og videreutviklet, inkludert hvordan ulikheter i metodisk innfallsvinkel kan påvirke forståelsen av sosiale prosesser i nåtid og i fortid
Generell kompetanse

Konkretisert: 

 • Planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.
 • Tolke og formidle økonomiske og historiske problemstillinger til både spesialister og legfolk.
   
Kursets innhold

Global økonomi:

 • Hvordan måler vi et lands resultater?
 • Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst?
 • Hvordan kan økonomisk politikk innrettes slik at levestandarden bedres?

 
Økonomi i et historisk perspektiv:

 • Hvorfor er noen land rike og andre fattige?
 • Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere?
 • Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden? 
   
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I programmet kombineres samlinger med arbeid via digitale flater. Det er til sammen to samlinger som hver går over to dager. Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser.

Ved programmets start legges to sett med oppgaver ut. Det ene er prosjektoppgaven som teller 60 % av totalkarakteren og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Det andre er en individuelt multimedia hjemmeeksamen som teller 40 %. Mens prosjektoppgaven består av skriftlige arbeider består oppgaven i multimedia av PowerPoint presentasjoner og videoer hvor PowerPointene presenteres. Begge settene med oppgaver utvikles i løpet av programmet gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. I denne kommunikasjonen benyttes læringsplattform og videokonferanser. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.  Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets oppstart slik at semesteret kan planlegges.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ læringsplattform eller annet kursmateriell.

Følgende dataverktøy benyttes i kurset:
Microsoft Office pakken, Adobe Connect samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, Gapminder, The Economist og Our World in Data. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51591
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Multimediaproduksjon
Eksamenskode:
MAN 51592
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei1 SemesterIndividuell Individuell todelt hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren. Del 1: En PowerPoint presentasjon. Del 2: En video hvor PowerPoint presentasjonen fra del 1 presenteres.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 51591
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Multimediaproduksjon
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Individuell todelt hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren. Del 1: En PowerPoint presentasjon. Del 2: En video hvor PowerPoint presentasjonen fra del 1 presenteres.
Eksamenskode:MAN 51592
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
32 Time(r)
Undervisning på samlinger.
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
Digitale læringsressurser med automatisk tilbakemelding
43 Time(r)
Undervisning via læringsplattform og videokonferanser.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
2 Time(r)
Veiledning på prosjektoppgave.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
323 Time(r)
Lese pensumlitteratur, forberedelser til undervisning, jobbe med prosjektoppgave og hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.