MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

Kurskode: 
MAN 3072
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Final thesis. Executive Master of Management with specialisation in Taxation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 3073
MAN 3074
Introduksjon

Innenfor studiet Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett skal det skrives en avsluttende prosjektoppgave (masteroppgave) med fritt valgt emne innenfor Master of Management-gradens samlede pensum på tilsammen 12 studiepoeng.

Kunnskapsmål

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid på et avansert faglig nivå. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise inngående kunnskap innenfor det aktuelle området som studenten velger å fokusere på. Studentene vil gjennom masteroppgaven få inngående kunnskap om det aktuelle skatterettslige temaet og juridisk metode. Arbeidet og prosessen med masteroppgaven vil videre ha stor overføringsverdi til andre skatterettslige områder.

Ferdighetsmål

Gjennom masteroppgaven vil studeten lære seg å analysere og forholde seg kritisk til ulike rettskilder og anvende disse for å analysere og drøfte juridiske problemstillinger. Studentene vil videre gjennom arbeidet med oppgaven lære seg å finne frem til, analysere og løse praktiske og teoretiske problemstillinger på en selvstendig måter. 

Generell kompetanse

Oppgaven skal avspeile en inngående forståelse av hvordan gjeldende rett anvendes på konkrete problemstillinger. Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil studentene også få trening og veiledning i evnen til å skille mellom diskusjon av hvordan reglene burde være i forhold til hvorledes de faktisk fungerer. Dette vil gi studentene faglig tyngde til nytenkning og inovasjon på skatterettens område. 

Oppgaven vil gi studentene kunnskap og faglig tygde til å diskutere og formidle kunnskap om de relevante problemstillingene innenfor det aktuelle skatterettslige temaet samt kritisk vurdere den faglige kvaliteten til andre spesialister innen rettsområdet. 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

I arbeidet med oppgaven står man fritt til å velge emne innenfor Master of Management gradens samlede pensum.  

Valg av tittel og emne legges til grunn for tildeling av veileder. Det er fagansvarlig ved studiet som utpeker veileder til studenten. Videre fremdrift på arbeidet avtales med veileder. Veileder leser gjennom inntil det antall sider oppgaven kan omfatte. 

Normal innleveringsfrist for oppgaven er samme dato som innlevering av ordinær prosjektoppgave samme semester. 

Den avsluttende oppgaven skrives på norsk eller engelsk.  

Oppgaven skal være på 30-40 sider når én student skriver alene, og 40-50 sider hvis to studenter skriver sammen.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

En avsluttende prosjektoppgave som teller 12 studiepoeng. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold.

Den avsluttende prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av én student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.
Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3073 for første semstret og MAN 3074 for andre semestret.

 

Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Alle oppgaver som leveres inn kan bli kontrollert for plagiering. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.

Forkunnskapskrav

Alle kursene innenfor graden forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsretten.Studenten skal ha bestått de 4 første kursene den har tatt, for å kunne påbegynne den avsluttende oppgaven. Dispensasjon kan gis etter individuell vurdering. Oppgaven er det siste arbeidet i Executive Master of Management graden.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
2 Semester
Eksamenskode: 
MAN 30721
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
170 Time(r)
Arbeid med faget spesifisert i kursbeskrivelsen.
Sum arbeidsinnsats: 
320

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.