MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett


Kursansvarlig
Ole Gjems-Onstad

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Innenfor studiet Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett skal det skrives en en avsluttende avsluttende oppgave med fritt valgt emne innenfor Master of Management-gradens samlede pensum på tilsammen 12 studiepoeng.


Læringsmål
Formålet med Masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode.

Ferdighetsmål
Oppgaven skal lære å utføre et selvstendig arbeid.
Den skal gi trening i å velge emne.
Arbeidet skal utvikle forståelse for å definere problemstillinger.

Kunnskapsmål
Oppgaven skal vise evne til nyttiggjøre forskning.
Den skal illustrere evne til å velge og bruke adekvate metoder.

Holdningsmål
Oppgaven skal avspeile en grunnleggende forståelse av hvordan gjeldende rett anvendes på konkrete problemstillinger.
Den skal vise evnen til å skille mellom diskusjon av hvordan reglene burde være i forhold til hvorledes de faktisk fungerer.

Forkunnskaper
Alle delprogrammene innenfor graden forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsretten.Studenten skal ha bestått de 4 førtse modulene for å kunne påbegynne den avsluttende oppgaven. Dispensasjon kan gis etter individuell vurdering. Oppgaven er det siste arbeidet i Master of Management graden.

Obligatorisk litteratur

Annet:
Pensumlitteratur opplyses på kurset.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt


  Dataverktøy
  It's learning

  Læreprosess og tidsbruk
  I arbeidet med oppgaven står man fritt til å velge emne innenfor Master of Management gradens samlede pensum.
  Valg av tittel og emne legges til grunn for tildeling av veileder. Det er fagansvarlig ved studiet som utpeker veileder til studenten. Videre fremdrift på arbeidet avtales med veileder. Veiledr leser gjennom inntil det antall sider oppgaven kan omfatte.
  Normal innleveringsfrist for oppgaven er samme dato som innlevering av ordinær prosjektoppgave samme semester.
  Den avsluttende oppgaven skrives på norsk eller engelsk.

  Oppgaven skal være på 30-40 sider når en student skriver alene, og 40-50 sider hvis to studenter skriver sammen.


  Eksamen
  En avsluttende oppgave som teller 12 studiepoeng. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold.

  Den avsluttende oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.
  Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3073 for første semstret og MAN 3074 for andre semestret.


  Eksamenskode(r)
  MAN 30721 for avsluttende oppgave, som teller 12 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Ikke relevant, ingen skriftlig eksamen

  Kontinuasjon
  Det gis normal rett til kontinuasjon i form av at det skrives ny avsluttende oppgave med nytt tema.

  Tilleggsinformasjon
  Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

  Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.