MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett

Kurskode: 
MAN 3072
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Final thesis. Executive Master of Management with specialisation in Taxation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 3073
MAN 3074
Introduksjon

Innenfor studiet Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett skal det skrives en en avsluttende oppgave med fritt valgt emne innenfor Master of Management-gradens samlede pensum på tilsammen 12 studiepoeng.

Kunnskapsmål

Formålet med Masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge emne(r) og definere problemstilling(er) og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode.

Ferdighetsmål
Oppgaven skal lære å utføre et selvstendig arbeid.
Den skal gi trening i å velge emne.
Arbeidet skal utvikle forståelse for å definere problemstillinger.

 

Ferdighetsmål

Kunnskapsmål
Oppgaven skal vise evne til nyttiggjøre forskning.
Den skal illustrere evne til å velge og bruke adekvate metoder.
 

Holdningsmål

Holdningsmål
Oppgaven skal avspeile en grunnleggende forståelse av hvordan gjeldende rett anvendes på konkrete problemstillinger.
Den skal vise evnen til å skille mellom diskusjon av hvordan reglene burde være i forhold til hvorledes de faktisk fungerer.

Læreprosess og tidsbruk

I arbeidet med oppgaven står man fritt til å velge emne innenfor Master of Management gradens samlede pensum.  

Valg av tittel og emne legges til grunn for tildeling av veileder. Det er fagansvarlig ved studiet som utpeker veileder til studenten. Videre fremdrift på arbeidet avtales med veileder. Veiledr leser gjennom inntil det antall sider oppgaven kan omfatte. 

Normal innleveringsfrist for oppgaven er samme dato som innlevering av ordinær prosjektoppgave samme semester. 

Den avsluttende oppgaven skrives på norsk eller engelsk.  

Oppgaven skal være på 30-40 sider når en student skriver alene, og 40-50 sider hvis to studenter skriver sammen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

En avsluttende oppgave som teller 12 studiepoeng. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold.

Den avsluttende oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.
Av administrative årsaker meldes studentene på MAN 3073 for første semstret og MAN 3074 for andre semestret.

 

Tillitt og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.

Forkunnskapskrav

Alle delprogrammene innenfor graden forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsretten.Studenten skal ha bestått de 4 førtse modulene for å kunne påbegynne den avsluttende oppgaven. Dispensasjon kan gis etter individuell vurdering. Oppgaven er det siste arbeidet i Master of Management graden.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
2 Semester
Eksamenskode: 
MAN 30721
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.