JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett

JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett

Kurskode: 
JUR 3517
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Company and finance law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Jus II er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fem hovedemner:

 1. Selskapsrett
 2. Børs- og verdipapirrett
 3. Pengekravsrett
 4. Panterett
 5. Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

Kurset gir gode kunnskaper innenfor disse fem emnene. Rettskildene for alle emnene, herunder internasjonale kilder, som blant annet EU-rettslig regulering, blir gjennomgått i sin helhet. Det samme gjør hensynene som gjenspeiler reguleringen innenfor de ulike emnene, herunder bærekraftig utvikling. Kurset gir innsikt i den digitale utviklingen i samfunnet på to måter. For det første gis det forståelse for den digitale utviklingen som reflekteres i lovgivningen. For det andre gis det innsikt i bruk av digitale, juridiske hjelpemidler som er nyttig for rettsanvendere. 

Kunnskapsmål

Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper (både ANS og DA). Studentene skal ha kunnskap om sentrale regler innenfor børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om ulike pengekrav, herunder om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav. Studentene skal ha god forståelse for reglene om enkeltforfølgning og fellesforfølgning, vilkårene for å åpne konkurs, konkursbehandlingen, beslagsretten, omstøtelse og stansingsretten. Studentene skal ha kunnskap om hensynene bak de ulike regelsettene, herunder hensynet til bærekraftig utvikling.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt finne frem til, analysere og sammenstille norske og internasjonale rettskilder med sikte på å ta stilling til gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene selskapsrett, børs- og verdipapirrett, pengekravsrett, panterett og konkurs.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fem hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres.

Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over ulike eierformer og deres rettslige regulering - aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, ikke-økonomiske foreninger, stiftelser, SE-selskaper og NUF
 • Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen. 
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Stiftelse av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Aksjeselskapers (AS og DA) og ansvarlige selskapers (ANS og DA) kapitalregler.
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer for aksjeselskaper (AS og ASA)

Verdipapir- og børsrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, herunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens rettslige regulering
 • Ulike typer pengekrav
 • Heftelsesformer, herunder om samskyld og regress
 • Stiftelse av pengekrav
 • Overdragelse av ulike typer pengekrav, herunder om kreditorskifte og debitorskifte
 • Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid)
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.)
 • Oppgjørskorreksjon
 • Motregning
 • Foreldelse
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant)
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg)
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs

Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

 • Enkeltforfølgning
 • Gjeldsforhandlinger, privat og offentlig
 • Konkursprosessen
 • Betingelsene for å åpne konkurs
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn
 • Omstøtelse, objektiv og subjektiv, samt rettsvirkningene av omstøtelse
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten
 • Konkurskreditorene
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av blant annet webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

En del av oppgaveløsningen vil skje i egne samlinger med veiledere til stede. Det vil også tilbys frivillige innleveringsoppgaver der studentene får individuelle tilbakemeldinger fra veilederne.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Kurset gjennomføres med 81 undervisningstimer. Av de 81 timene er 54 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens den resterende tiden gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter. 

Fordeling av tid (dvs. deltakelse på forelesning, digitale læringsaktiviteter og grupper) på hovedemnene:

 • Selskapsrett
  • ca 21 timer.
 • Verdipapir- og børsrett
  • ca 18 timer.
 • Pengekravsrett
  • ca 18 timer.
 • Panteret
  • ca 15 timer
 • Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger
  • ca 9 timer
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett evnt. tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR35171
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
39 Time(r)
Deltagelse i grupper
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
83 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.