JUR 3517 Jus II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3517 Jus II


Kursansvarlig
Ingvild S Ericson

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Jus II er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fire hovedemner:

 • Selskapsrett
 • Børs- og verdipapirrett
 • Pengekravsrett
 • Panterett

Kurset fokuserer på problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og med oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningenh gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ansvarlige selskaper (både ANS og DA). Studentene skal kjenne sentrale regler innenfr børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om ulike pengekrav, herunder om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold og finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål innenfor fagområdene selskapsrett,børs- og verdipapirrett, pengekravsrett og panterett.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kurset fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres..

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergo, Knut. 2014. Børs- og verdipapirrett. 4. utg. Cappelen Damm akademisk
Bergsåker, Trygve. 2015. Pengekravsrett. 3. utg. Gyldendal akademisk. Alle kapitler unntatt kap. V, VII, X og XIII.
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Universitetsforlaget
Falkanger, Thor. 2013. Introduksjon til panteretten : stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse. 2. utg. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Selskapsrett
 • Oversikt over ulike eierformers og deres rettslige regulering - aksjeselskaper AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA), enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, ikke-økonomiske foreninger, stiftelser, SE-selskaper og NUF
 • Selskapsrettens rettskilder – aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven og Høyesteretts praksis, samt relevante EU-direktiver, -forordninger og rettspraksis fra EU-domstolen. 
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (registreringslovgivingen, regnskaps- og revisjonslovgivingen, foretaksnavneloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivingen og skattelovgivingen).
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Stiftelse av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Avtalenngåelese på vegne av aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Aksjeselskapers (AS og DA) og ansvarlige selskapers (ANS og DA) kapitalforhold
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper (AS og ASA) og ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer for aksjeselskaper (AS og ASA)

Verdipapir- og børsrett
 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, derunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt

Pengekravsrett
 • Pengekravsrettens rettslige regulering
 • Uike typer pengekrav
 • Heftelsesformer, herunder om samskyld og regress
 • Stiftelse av pengekrav
 • Overdragelse av ulike typer pengekrav, herunder om kreditorskifte og debitorskifte
 • Betalingstid (forfalls- og frigjøringstid)
 • Oppfyllelse av pengeforspliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.)
 • Oppgjørskorreksjon
 • Motrening
 • Foreldelse
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning

Panterett
 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant)
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg)
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 90 undervisningstimer som består av både tradisjonelle forelesninger og oppgaveløsning. En del av oppgaveløsningen vil skje i oppsatte grupper, som ledes av et veilederteam. Som et ledd i oppgavetreningen gis det tre frivillige innleveringsoppgaver. Oppgavene rettes av et veilederteam som gir studentene individuelle tilbakemeldinger.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på forelesninger
80
Deltagelse i grupper
10
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
150
Arbeid med case/oppgaver
74
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Fordeling av tid (dvs. deltakelse på forelesning og grupper) på hovedemnene:

Selskapsrett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 26 timer.

Verdipapir- og børsrett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 20 timer.

Pengekravsrett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 23 timer.

Panterett
Forelesninger og grupper på tilsammen ca. 21 timer.
Eksamen
Kurset avsluttes med en 6 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 35171 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset JUR 3517 JUS II - 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon