JUR 3517 Jus II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3517 Jus II

Kursansvarlig
Jone Engh

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset fokuserer på de pengekravs- og selskapsrettslige problemstilllinger en virksomhet kan stå overfor. Kurset er inndelt i fire emner:
 • Selskapsrett
 • Verdipapir- og børsrett
 • Pengekravsrett
 • Panterett
Kurset er lagt opp til problembasert læring. Undervisningen er derfor lagt opp med både tradisjonelle forelesninger og seminarundervisning. Etter at tema for seminaret er introdusert arbeider studentene med oppgaver i kollokviegrupper. Oppgavene gjennomgås deretter i samlet gruppe.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kjenne de ulike eierformene i selskapsretten. De skal ha opparbeidet grundig kjennskap til rettsreglene om aksjeselskap (A/S og ASA) og ansvarlig selskap (ANS og DA). Studentene skal kjenne de sentrale regler i børs- og verdipapirlovgivningen, spesielt investorers og utstederes plikter og rettigheter. De skal ha god forståelse for reglene om pengekrav i gjeldsbrevloven og finansavtaleloven. Studentene skal videre kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne identifisere selskapsrettslige og børsrettslige problemstillinger. De skal videre kunne redegjøre for sentrale regler tilknyttet disse fagområdene, gjengitt i emneoversikten. Studentene skal kunne redegjøre for regler i gjeldsbrevloven og finansavtaleloven. De skal kunne kjenne igjen og vurdere pengekravsrettslige problemstillinger. De skal også kunne identifisere og redegjøre for pantsetters stilling overfor panthaver, andre omsetningserververe og kreditorer.

Holdningsmål
Studentene skal ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i selskapsrett, verdipapirrett, pengekravsrett og panterett.

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergo, Knut. 2008. Børs- og verdipapirrett. Ny utg. Cappelen akademisk forl. Kap 3, 4, 6, 8 og 10
Bergsåker, Trygve. 2001. Lærebok i pengekravsrett : tilpasset privatrett grunnfag ved Universitetet i Oslo. 2. utg. T. Bergsåker
Bråthen, Tore. 2008. Selskapsrett. 3. utg. Focus : Universitetsforlaget
Engh, Jone. 2009. Finansrådgivers ansvar og plikter. Cappelen Akademisk. Utvalgte kapitler
Falkanger, Thor. 2004. Introduksjon til panteretten : stiftelse og virkninger, herunder om tvangsfullbyrdelse. Universitetsforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Selskapsrett
 • Eierformene
 • Aksjeselskapers virksomhet
 • Etablering av ansvarlige selskaper (ANS og DA)
 • Ansvarlige selskapers virksomhet
 • Utdeling av utbytte og forholdet til regnskapsretten
 • Oversikt over noen hovedtrekk vedrørende omdannelser og omorganiseringer

Verdipapir- og børsrett
 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt
 • Offentlige emisjoner, derunder prospektregler
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • Opplysnings- og meldeplikt
 • Hovedpunkter i investeringsrådgivning

Pengekravsrett
 • Innhold og oppfyllelse av pengekrav (pengeforpliktelser)
 • Sentrale bestemmelser i gjeldsbrevloven
 • Oppgjørskorreksjon
 • Bortfall av pengekrav på grunn av foreldelse m.v.
 • Konsekvenser av at pengekrav ikke oppfylles riktig
 • Fordringer med flere skyldnere
 • Sentrale bestemmelser i finansavtaleloven

Panterett
 • Etablering av panterett
 • Begrensninger i pantsettelsesadgangen
 • Rettsvernsregler
 • Salgspant
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandlinger og konkurs

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 90 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delkursene.

Forelesningene er ordinære undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå og individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på forelesninger
42
Deltagelse på seminarer
48
Forberedelse til undervisning
80
Selvstudium/lese litteratur
150
Arbeid med case/oppgaver
74
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Timefordelingen mellom forelesninger og seminartimer i de enkelte delkurs er som følger:

Selskapsrett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 26 timer fordeles med ca 14 forelesningstimer og 12 seminartimer.

Verdipapir- og børsrett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 20 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 10 seminartimer.

Pengekravsrett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 22 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 12 seminartimer.

Panterett
Forelesninger og seminarer på tilsammen 22 timer fordeles med ca 10 forelesningstimer og 12 seminartimer.Eksamen
Kurset avsluttes med en 6 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
JUR 35171 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset JUR 3517 JUS II - 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære eksamen i kurset.

Tilleggsinformasjon