GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis

GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis

Kurskode: 
GRA 6222
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Tax Law
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer med de emner og problemstillinger som gjennomgås i undervisningen.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid innsikt i selskapsbeskatning (fortsettelse fra det obligatoriske selskapsrettskurset), deltagerligning, foretaksmodell og ligningsforvaltningsrett. Det vil bli gitt en innføring i internasjonal skatterett og EØS-skatterett. Videre gir kurset en solid innsikt i sentrale regler om omsetnings-, uttaks- og innførselsmerverdiavgift, og reglene om merverdiavgiftskompensasjon.

Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • identifisere sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i skatte- og avgiftsrettslige kilder.
 • skille mellom drøftelser av hvordan skatte- og avgiftsrettslige regler er (de lege lata) og hvordan de bør være (rettspolitiske vurderinger).
 • vurdere skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomheten.
 • fylle ut en terminoppgave til avgiftsmyndighetene.
Generell kompetanse

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevisst på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:

 • Avgiftsrettens grunnbegreper
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget for mva
 • De sentrale unntak og fritak for mva
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Reglene for uttaksmerverdiavgift
 • Justeringsreglene
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført over 24 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. I tillegg vil det bli tilbudt en asynkron del med videoer, podcast e.l. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside/it's learning eller pensumsbok. 

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.

GRA 6222 er et kurs som går ordinært i vårsemesteret. En ekstra (alternativ) eksamen holdes i begynnelsen av august/september hvert år. For å forberede seg på tilleggseksamen har studentene tilgang til videoforelesninger. Et heldagsseminar (6 timer) med øvelser og mulighet til å stille spørsmål, vil bli avholdt.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Skattelovsamling
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
GRA 6222 er et kurs som går ordinært i vårsemesteret. En ekstra (alternativ) eksamen holdes i begynnelsen av august/september hvert år.
Eksamenskode: 
GRA 62221
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer