GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis

GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis

Kurskode: 
GRA 6222
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Anders Mikelsen
Kursnavn på engelsk: 
Tax Law
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer med de emner og problemstillinger som gjennomgås i undervisningen.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid innsikt i selskapsbeskatning (fortsettelse fra det obligatoriske selskapsrettskurset), deltagerligning, foretaksmodell og ligningsforvaltningsrett. Det vil bli gitt en innføring i internasjonal skatterett og EØS-skatterett. Videre gir kurset en solid innsikt i sentrale regler om omsetnings-, uttaks- og innførselsmerverdiavgift, og reglene om merverdiavgiftskompensasjon.

Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i skatte- og avgiftsrettslige kilder.
 • Skille mellom drøftelser av hvordan skatte- og avgiftsrettslige regler er (de lege lata) og hvordan de bør være (rettspolitiske vurderinger).
 • Vurdere skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomheten.
 • Fylle ut en terminoppgave til avgiftsmyndighetene.
Holdningsmål

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevisst på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:

 • Avgiftsrettens grunnbegreper
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget for mva
 • De sentrale unntak og fritak for mva
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Reglene for uttaksmerverdiavgift
 • Justeringsreglene
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside/it's learning eller pensumsbok. 

Det arrangeres en ekstra eksamen i august/september hvert år. 

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.

GRA 6222 er et kurs som går ordinært i vårsemesteret. En ekstra (alternativ) eksamen holdes i begynnelsen av august/september hvert år. For å forberede seg på tilleggseksamen har studentene tilgang til videoforelesninger. Et heldagsseminar (6 timer) med øvelser og mulighet til å stille spørsmål, vil bli avholdt.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Skattelovsamling
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
GRA 6222 er et kurs som går ordinært i vårsemesteret. En ekstra (alternativ) eksamen holdes i begynnelsen av august/september hvert år.
Eksamenskode: 
GRA 62221
Karakterskala: 
ECTS
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer