GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis


Kursansvarlig
Anders Mikelsen, Eivind Furuseth

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kursets innhold avgrenses mer med de emner og problemstillinger som gjennomgås i undervisningen.

Læringsmål
Kurset skal gi studentene en solid innsikt i selskapsbeskatning (fortsettelse fra det obligatoriske selskapsrettskurset), deltagerligning, foretaksmodell og ligningsforvaltningsrett. Det vil bli gitt en innføring i internasjonal skatterett og EØS-skatterett. Videre gir kurset en solid innsikt i sentrale regler om omsetnings-, uttaks- og innførselsmerverdiavgift, og reglene om merverdiavgiftskompensasjon.


Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. 2013. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. MVA-kommentaren. 2016. Gyldendal akademisk. Utvalgte emner.
Gjems-Onstad, Ole. 2015. Norsk bedriftsskatterett. 9. utg. Gyldendal juridisk


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. Merverdiavgift: spørsmål og svar. Siste utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Skatterett: spørsmål og svar. Siste utg. Gyldendal akademisk


Emneoversikt
- Fritaksmetode og aksjonærmodell
- Deltagermodell og foretaksmodell
- Kontinuitetsprinsipper
- Innmatsalg vs aksjesalg
- Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
- Inn- og utflytting
- Bostedsbeskatning
- Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
- Endring av ligning
- Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:
- Avgiftsrettens grunnbegreper
- Fradragsretten for inngående merverdiavgift
- Beregningsgrunnlaget for mva
- De sentrale unntak og fritak for mva
- Import og eksport av varer og tjenester
- Reglene for uttaksmerverdiavgift
- Justeringsreglene

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.

Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside /It's learning eller pensumsbok.

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.


Arbeidskrav

EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt


Eksamenskode(r)
GRA 62221 skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6222.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Skattelovsamling

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.