GRA 6218 Selskapsrett

GRA 6218 Selskapsrett

Kurskode: 
GRA 6218
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Tore Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Company Law
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Kunnskapsmål

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital. Videre skal studentene ha dybdekunnskap om skattelovgivningen knyttet til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Ferdighetsmål

Studentene vil bli i stand til å identifisere relevante momenter, derunder skatteretslige konsekvenser, ved valg av selskapsform og til å avveie disse. Videre vil de bli stand til å vurdere de begrensinger som følger av aksjelovene og selskapsloven når det gjleder aksjonærenenes/selskapdeltakernes disposisjonsfrihet over selskapskapitalen. De vil også bli i stand til å løse relativt kompliserte tolkningsspørsmål innenfor selskaps- og skattelovgivningen.

Holdningsmål

Studentene vil bli i stand til å foreta selvstendige og kritiske refleksjoner når forhold knyttet til ledelse, kontroll, økonomi og compliance oppstår i en selskapsrettslig eller skatterettslig kontekst 

Kursets innhold

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett
 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner
 • Omsetning av aksjer
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillese til aksjonærer
 • Oppløsning og avvikling
 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
   
Læreprosess og tidsbruk

-

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
GRA 62181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer