GRA 6218 Selskapsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

GRA 6218 Selskapsrett


Kursansvarlig
Tore Bråthen, Morten Lund

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Læringsmål
Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital. Videre skal studentene ha dybdekunnskap om skattelovgivningen knyttet til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4 utg. Focus: universitetsforlaget

Bokutdrag:
Giertsen, Johan. 2002. Har aksjonæravtaler selskapsreüslige virkninger? Holgerson, Kniger, Lilleholt (red.): Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 7O-årsdagen 3. april 2002. Fagbokforlaget. s. 533-545

Artikler:
Birkeland, Kari. Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). I (1). s. 55-65
Bråthen, Tore. 2000. Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 2 (2). s.147-170
Bråthen, Tore. 2008. Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 10 (3). s. 65-89
Giertsen, Johan. 2002. Selskapsfìnansierte aksjeerverv : aksjeloven og allmennaksjeloven $ 8-10. Revisjon og Regnskap. nr. 6. s. 18 flg


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner:
- Oversikt over selskapsformene
- Selskapsrettens rettskilder
- EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett
- Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
- Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
- Egenkapitaltransaksjoner (forhøyeølse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner
- Omsetning av aksjer
- Utbytte og lån/sikkerhetsstillese til aksjonærer
- Oppløsning og avvikling
- Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidragDataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Arbeidskrav

EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Fagoppgave 100% Gruppe inntil 3 studenter


Eksamenskode(r)
GRA 62181 fagoppgave teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6218

Hjelpemidler til eksamen
Ikke relevant
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.