GRA 6209 Jus for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6209 Jus for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6209
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Legal issues for auditors - RESIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. De skal kunne vurdere og anvende regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.

 

Ferdighetsmål

Studentene skal ved anvendelse av juridisk metode kunne identifisere, analysere og ta standpunkt til juridiske problemstillingen innenfor emnene i kurset. Studentene skal utvikle forståelse for hensynene bak regelverket, herunder bærekraftig utvikling. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte læringsmålene og tilgrensende fagområder, ved bruk av digitale verktøy. Videre skal studentene kunne reflektere over ulike problemstillinger og de skal utvikle evnene til å formidle og kommunisere fagstoffet gjennom relevante uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle bevissthet om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, og de krav som stilles til revisor i utførelsen av denne rollen.  Studentene skal utvikle analytiske ferdigheter og evnen til refleksjon, ved bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper.

Kursets innhold

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver og kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet internasjonale rettskilder, blant annet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett. 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case.
Kurset gir innsikt på et fagområde som er sentralt for statsautoriserte revisorer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Tospråklig ordbok
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
  • Skattelovsamling
  • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode: 
GRA 62091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer