GRA 6209 Jus for revisorer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

GRA 6209 Jus for revisorer


Kursansvarlig
Kari Birkeland

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.


  Læringsmål
  Juridiske emner som bl. skatte- og avgiftsrett, står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver. MRR-studentene har særskilte obligatoriske kurs innen disse fagområdene. Kurset Jus for revisorer samler en del av de øvrige juridiske emnene som revisorer må ha innsikt i. Målsettingen med kurset er at studentene skal få god kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. Kurset skal gi studentene kunnskap i å vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og studentene skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.

  Kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett.

  Forkunnskaper

  Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Børresen, Pål B. 2013. Konkurs: enkeltforføgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7 utg. Cappelen Damm Akademisk
  Gulden, Bror Petter. 2015. Den eksterne revisor. 9. Gyldendal. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 17
  Moen, Tove-Gunn og Ingjerd Moen. 2015. Bokføringsloven. 9. Fagbokforlaget. Kapittel 1 - 9
  Schwencke, Hans Robert m.fl.. 2016. Årsregnskapet i teori og praksis 2015. 17. Gyldendal. Kapittel 2, 3, 8, 10, 11, 37, 44


  Artikler:
  Blandhol, Sverre, Tøssebro, Henriette N og Skotheim, Øystein. 2015. Innføring i juridisk metode. Jussens Venner. 6. Universitetsforlaget. 310-345

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Cordt-Hansen, Hans, Siebke, Henning Alme, Knudsen, Espen. 2010. Revisorloven med kommentarer. 4. Den norske Revisorforening
  Erik Boe. 2012. Grunnleggende juridisk metode. 3. Universitetsforlaget
  Kaaby, Jan Terje. 2015. Bokføringsloven. 2. Fagbokforlaget
  Nazarian, Henriette. 2012. Konkursrett. 1. Cappelen Damm


  Emneoversikt
  Regnskapsrett, revisjonsrett, bokføringsrett, insolvensrett, juridisk metode.

  Dataverktøy
  Ingen spesielle

  Læreprosess og tidsbruk
  En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
  Forelesninger og diskusjoner.
  Kurset gir innsikt på et fagområde som er sentralt for statsautoriserte revisorer.
  Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, men det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside / It's learning eller pensumsbok.


  Arbeidskrav

  Eksamen  Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
  Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt


  Eksamenskode(r)
  GRA 62091 3 timer skriftlig eksamen teller 100 % av godkjent karakter i kurset GRA 6209.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover
  Revisors håndbok
  Skattelovsamling
  Særtrykk av lover og forskrifter - Offprints of laws and regulations
  Tospråklig ordbok

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

  Tilleggsinformasjon
  Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.