GRA 6209 Jus for revisorer

GRA 6209 Jus for revisorer

Kurskode: 
GRA 6209
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Legal issues for auditors
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kunnskapsmål

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver. MRR-studentene har særskilte obligatoriske kurs innen disse fagområdene. Kurset Jus for revisorer samler en del av de øvrige juridiske emnene som revisorer må ha innsikt i. Målsettingen med kurset er at studentene skal få god kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. Kurset skal gi studentene kunnskap i å vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og studentene skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.

Kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett.

Ferdighetsmål

Studentene skal ved anvendelse av juridisk metode kunne identifisere, analysere og ta standpunkt til juridiske problemstillingen innenfor emnene i kurset. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte læringsmålene og tilgrensende fagområder, reflektere over ulike problemstillinger og de skal kunne utvikle evnene til å formidle og kommunisere fagstoffet gjennom relevante uttrykksformer.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle bevissthet om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, og de krav som stilles til revisor i utførelsen av denne rollen.  Studentene skal utvikle analytiske ferdigheter og evnen til refleksjon, ved bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper.

Kursets innhold

Regnskapsrett, revisjonsrett, bokføringsrett, insolvensrett, juridisk metode.

Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger og diskusjoner.
Kurset gir innsikt på et fagområde som er sentralt for statsautoriserte revisorer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Tospråklig ordbok
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
  • Skattelovsamling
  • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamenskode: 
GRA62091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer