BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BTH 2532
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Project Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2023 Vår
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen vår 2023 og siste gang vår 2024. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2531 Prosjektledelse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i Creative Industries Management og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en prosjektrelatert problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven.

Kunnskapsmål
  • Ha kunnskap om prosjektfagets begreper, prosesser, metoder og modeller.
  • Ha kunnskap slik at man kan drøfte, analysere, bedømme, kritisere og konkludere empiriske data som studeres i bacheloroppgaven. Ha kunnskap til å kunne kople teori og empiri for å gjennomføre en diskusjon og komme med anbefalinger til prosjektarbeidet.
Ferdighetsmål
  • Kunne anvende tilpassede metoder, modeller og verktøy til analyse og tolkning av prosjekter.
  • Kunne formulere problemstilling, samle inn data, bearbeide data og presentere data i bacheloroppgaven.
  • Lære å arbeide i grupper, kunne samarbeide, kunne kommunisere, osv.
Generell kompetanse
  • Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler, sammenlikne og trekke konklusjon.
  • Kunne vise kritisk refleksjon, kreativitet og selvstendighet.
  • I gruppearbeid kunne delta, vise respekt for, forplikte seg, ta ansvar og vise atferd i samsvar med normer, verdier og regler.
Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen til den aktuelle studieretningen eller fagfordypningen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av statistikkprogram utenom kurset og litteratursøk på biblioteket.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Gjennomført BST 2531 Prosjektledelse eller tilsvarende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH25321
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
43 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
42 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
300 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.