BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse

BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse

Kurskode: 
BTH 2532
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Emnenavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Project Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2531Prosjektledelse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en prosjektrelatert problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

  • Ha kunnskap om prosjektfagets begreper, prosesser, metoder og modeller.
  • Ha kunnskap slik at man kan drøfte, analysere, bedømme, kritisere og konkludere empiriske data som studeres i bacheloroppgaven. Ha kunnskap til å kunne kople teori og empiri for å gjennomføre en diskusjon og komme med anbefalinger til prosjektarbeidet.
Ferdighetsmål
  • Kunne anvende tilpassede metoder, modeller og verktøy til analyse og tolkning av prosjekter.
  • Kunne formulere problemstilling, samle inn data, bearbeide data og presentere data i bacheloroppgaven.
  • Lære å arbeide i grupper, kunne samarbeide, kunne kommunisere, osv.
Holdningsmål
  • Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler, sammenlikne og trekke konklusjon.
  • Kunne vise kritisk refleksjon, kreativitet og selvstendighet.
  • I gruppearbeid kunne delta, vise respekt for, forplikte seg, ta ansvar og vise atferd i samsvar med normer, verdier og regler.
Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen til den aktuelle studieretningen eller fagfordypningen.

Læreprosess og tidsbruk

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av statistikkprogram utenom kurset og litteratursøk på biblioteket.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Gjennomført BST 2531 Prosjektledelse eller tilsvarende kurs.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BTH25321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BTH25321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Annet i klasserom
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Undervisning
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
43 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
42 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
300 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Veiledning
3 Time(r)
Individuell veiledning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.