BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse


Kursansvarlig
Jan Terje Karlsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 2531Prosjektledelse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en prosjektrelatert problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.

Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Ha kunnskap om prosjektfagets begreper, prosesser, metoder og modeller.
 • Ha kunnskap slik at man kan drøfte, analysere, bedømme, kritisere og konkludere empiriske data som studeres i bacheloroppgaven. Ha kunnskap til å kunne kople teori og empiri for å gjennomføre en diskusjon og komme med anbefalinger til prosjektarbeidet.

Ferdighetsmål
 • Kunne anvende tilpassede metoder, modeller og verktøy til analyse og tolkning av prosjekter.
 • Kunne formulere problemstilling, samle inn data, bearbeide data og presentere data i bacheloroppgaven.
 • Lære å arbeide i grupper, kunne samarbeide, kunne kommunisere, osv.

Holdningsmål
 • Kunne vurdere ulike perspektiver og synsvinkler, sammenlikne og trekke konklusjon.
 • Kunne vise kritisk refleksjon, kreativitet og selvstendighet.
 • I gruppearbeid kunne delta, vise respekt for, forplikte seg, ta ansvar og vise atferd i samsvar med normer, verdier og regler.

Forkunnskaper
Gjennomført BST 2531 Prosjektledelse eller tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Askheim, Ola Gaute Aas og Tor Grenness. 2008. Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Universitetsforlaget
Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S. og Eva Schwencke. 2012. Prosjektarbeid : en veiledning for studenter. 4. utg. NKI forlaget
Olsson, Nils. 2011. Praktisk rapportskriving. Tapir akdemisk


Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for deres bacheloroppgave innenfor rammen til den aktuelle studieretningen eller fagfordypningen.

Dataverktøy
Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av statistikkprogram utenom kurset og litteratursøk på biblioteket.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Dimensjonering av kurset:
Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
43
Uarbeide delinnleveringer underveis
42
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
300
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400

Studentene skal underveis i kurset innlevere en skriftlig presentasjon og gi en muntlig presentasjon i seminargruppen som omhandler arbeidet med bacheloroppgaven. Det gis karakter Bestått/Ikke bestått på presentasjonen.

For markedsføringsstudenter:
 • Studentene bør søke etter prosjekter eller prosjektfaglige utfordringer i organisasjoner som driver aktiv markedsføring og skal trekke markedsføringsmessige elementer inn i oppgaven.
 • Gjennom veiledning skal innholdet godkjennes slik at det ligger innenfor markedsføringstema.
 • Det bør gjennomføres et eget 1-2 timers seminar tilpasset markedsføringsstudenter.Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

Eksamenskode(r)
BTH 25321 Bacheloroppgave i Prosjektledelse, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 2532, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset

Tilleggsinformasjon