BST 1410 Human Resource Management

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BST 1410 Human Resource Management

Kursansvarlig
Cathrine Filstad, Øyvind Martinsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1411 BacheloroppgaveHuman Resource Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Studentene skal få oversikt over de viktigste teorier innenfor området strategisk menneskelig ressursforvaltning (HRM).
 • Studentene skal oppnå nødvendige kunnskaper om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig HR forutsetter.
 • Studentene skal få de grunnleggende arbeidsrettslige kunnskaper som konkurransedyktig HR forutsetter.

Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HR tiltak.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, trening, læring, kunnskapsutvikling og HMS arbeid.

Holdningsmål
 • HRM fordypningen har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.
 • HRM fordypningen skal gi studentene nødvendig forståelse av den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • Studentene skal gjennom HRM fordypning oppnå nødvendig grunnlag for kritisk refleksjon rundt HR praksis.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende, herunder minimum grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arnold, John and Ray Randall. 2010. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. Pearson. Utvalgte kapitler
Bloisi, Wendy. 2006. An introduction to human resource management. McGraw-Hill. Utvalgte kapitler
Filstad, Cathrine. 2010. Organisasjonslæring : fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget. Kapittel 1, 5, 7, 10, 11
Storeng, Nils. H., Beck, T. H., Due Lund, A. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Damm akademisk. (93 sider)


Artikkelsamling:
Cathrine Filstad og Øyvind Martinsen. 2012. Artikkelsamling for BST 1410 Human Resource Managment. Handelshøyskolen BI

Annet:
Særtrykk av Arbeidsmiljøloven


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Strategisk HRM (21 t)
 • HRM som fag-Introduksjon
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HR-strategier og systemer

Strategisk kompetansestyring (21t)
 • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og jobbtilfredshet
 • Læring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse. Nedbemanning
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.

Samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet (21 timer)
 • Ledelse og effektiv ledelse
 • Grupper, team og teambygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Endring og arbeidsjuss (21 timer)
 • Organisasjonskultur og endring
 • Organisasjonslæring og endring
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler.

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt caseoppgaver. Det forutsettes at casebesvarelsene leveres til hver samling, og disse vil danne grunnlag for diskusjoner i klassen. Case tas typisk fra lærebøkene og gjennomgås i plenum, men blir ikke individuelt vurdert.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
84
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
131
Arbeid med cases mellom samlingene
50
Kollokvier med mer
50
Forberedelse til eksamen
80
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  BST 14101 - Skriftlig eksamenteller 100 % for å oppnå karakter i kurset BST 1410 Human Resource Management, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Særtrykk av Arbeidsmiljøloven.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon