Status message

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar


Kursansvarlig
Atle Midttun, Frode Solberg

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset har fokus på følgende områder innen styrekompetanse: 1)styreutvikling, 2)innovasjonsledelse, og 3) omdømme/samfunnsansvar/etikk.

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

Læringsmål
Kunnskapsmål:
· Forstå hvordan styret bør utvikle styret og styrefunksjonen i en helhetlig ramme for optimal ledelse av virksomheten. Herunder, forstå styreleders spesielle rolle og oppgaver, samt eksterne styrerepresentanter og styrelederes utfordringer.
· Forstå utfordringer med å styre entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter. Herunder forstå styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til modent produkt; samt styringsutfordringer ved intraprenørskap og omstilling i modne bedrifter.
· Forstå betydningen av omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Herunder forstå hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.


Ferdighetsmål:
· Evne til å legge til rette for, og drive frem en god og aktiv ledelse av styret. Herunder evne til på vegne av styret å løpende kommunisere godt med daglig leder – aksjonærer – tillitsvalgte – og andre interessenter

 • Kunnskap om metoder og virkemidler for å fremme hensiktsmessig utvikling fra entreprenørskap til modne bedrifter, sett fra en styreposisjon.
· Innsikt i tilnærminger og verktøy for å jobbe systematisk med omdømme, samfunnsansvar og etikk, og styrets rolle i slike spørsmål


Holdningsmål:
 • Etiske vurderinger i styrerommet gjennom påvirkning av felles holdninger
 • Respekt for styrearbeidets kompleksitet
 • Respekt for hva som kreves av tid til forberedelser for å utøve det gode styrearbeidet

Forkunnskaper
Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført Styrekompetanse I eller andre kurs med lignende innhold.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Selvik, Arne. 2009. Styreverden. Fagbokforlaget

Bokutdrag:
Kompendium i innovasjon og omstilling. Midttun, Atle og Nils-Otto Ørjasæter (2007) «Selskapet som et knippe produktsykluser: organisering av intraprenørskap i det innovative foretak» i Tor Hernes og Anne Louise Koefoed (red): Innovasjoners odyssé: Innovasjonsledelse fra idé til marked. Fagbokforlaget 2007).
Erichsen, Morten – Solberg, Frode og Stiklestad, Trond. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 1. utg. Fagbokforlaget. Kap 12 om innovasjon og forretningsutvikling.
Cooper, Robert G. (2008) Perspective: The Stage-Gates Idea-to-Launch Process—Update, What’s New, and NexGen Systems. J Prod Innov Manag 2008; 25: 213–232
Kompendium i omdømme, samfunnsansvar og etikk. Midttun, Atle (2007): "CSR eller bedriftens samfunnsansvar: En megatrend vokser fram." MAGMA no 3".
Huse, Morgen (2013: “CSR and Corporate Governance” in Midttun, Atle (ed) CSR and Beyond, A Nordic Perspective. CappelenDamm. Oslo.
Peggy Simcic Brønn (2013) «CSR and Communication” in Midttun, Atle (ed) CSR and Beyond, A Nordic Perspective. CappelenDamm. Oslo.
George Monbiot, Joel Bakan, Torger Reve, Caroline Taylor, Atle Midttun & Paddy coulter (2013) “Debating CSR, Democracy and Value Creation” ” in Midttun, Atle (ed) CSR and Beyond, A Nordic Perspective. CappelenDamm. Oslo.
Porter, Michael and Kramer, Peter (2011): Creating Shared Value. Harvard Business Review; Jan/Feb2011, Vol. 89 Issue 1/2.
Strand, Robert and Freeman, R (2015) ‘Scandinavian Cooperative Advantage: The Theory and Practice of Stakeholder Engagement in Scandinavia’. Journal of Business Ethics. Mar 2015, Vol. 127 Issue 1
Kompendium i styreutvikling. Kubr, Milan, ed. 2002. Management consulting: a guide to the profession. 4th. International Labour Office. Chapter 7, 8 and 9.
Erichsen, Morten – Solberg, Frode og Stiklestad, Trond. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 1utg. Fagbokforlaget. (Kapittel 6).
Sjøvold, Endre (2009), Før du vurderer teambygging- Myter og fakta om ledergrupper/-team og effektivitet, Artikkel i Magma
Bråthen Tore. 2013. «Styrelederen i aksjeselskaper og allmenaksjeselskaper: juridiske spørsmål»., Praktisk økonomi & Finans 29(2) : 59-74.
Kaplan, Robert S. og David P. Norton, The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review. Jan-febr. 1992


Anbefalt litteratur
Bøker:
Huse, Morten. 2011. Styret : tante, barbar eller klan?. 4. utg. Fagbokforlaget
Solberg, Frode. 2015. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Fagbokforlaget


Annet:
Liste over aktuelle artikler/kapitler deles ut ved kursstart


Emneoversikt
Emneoversikt

Styreutvikling
- Styrets lederrolle
- Styreleders spesielle rolle og oppgaver
- Ledelse og samspill i styret, mot aksjonærer / eiere og den daglige ledelse
- Styret som et verdiskapende team – Teamutvikling
- Styrets strategiske kontroll
- Den eksterne styrelederen / styrerressursen


Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter
- Styring av entreprenørskap,innovasjon og omstilling i vekstbedrifter
- Styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til modent produkt
-
Styringsutfordringer ved intraprenørskap og omstilling i modne bedrifter
- Balansering av effektivitet og kreativitet
-
Praktiske eksempler

Omdømme, samfunnsansvar og etikk
- Omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer
-
Hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping
-
Interessenter og interessentanalyse
-
Etisk og samfunnsmessig refleksjon som styreanliggende
-
Praktisk anvendelse


Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over et semester.

Deltakelse i undervisningen 36 timer

Forberedelse til forelesning/lese litteratur 80 timer

Skrive fagoppgave 54 timer

Oppgaveløsning 15 timer

Selvstudium og kollokvier 15 timer

Totalt anbefalt tidsbruk 200 timer

Progresjonen sikres gjennom debatter og diskusjoner under samlingene. Det gis veiledning til arbeidet med prosjektoppgaven, og studentene må etter første samling sende inn problemstillingen det skal arbeides med og forslag til litteratur. Foreleser gir tilbakemeldinger på denne, i tillegg til veiledning under samlingene.

Ressursbruk

36 timer Forelesninger og samlinger
6 timer Tilrettelegging – informasjon og tilbakemelding underveis  Eksamen
  Eksamensform er en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utleveres ved studiestart, og den skal leveres ved semesterets slutt. Prosjektoppgave kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  BIK 29431 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar. Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alt er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring.

  Tilleggsinformasjon