BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

Kurskode: 
BIK 2943
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Frode Solberg
Emnenavn på engelsk: 
Board Development, Innovation Management and Social Responsiblity
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har fokus på følgende områder innen styrekompetanse: 1)styreutvikling, 2)innovasjonsledelse, og 3) omdømme/samfunnsansvar/etikk.

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å spille en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

Kunnskapsmål

· Forstå hvordan selskapet bør utvikle styret og styrefunksjonen i en helhetlig ramme for optimal ledelse av virksomheten. Herunder, forstå styreleders spesielle rolle og oppgaver, samt eksterne styrerepresentanter, ansatterepresentanter og styrelederes utfordringer.
· Forstå utfordringer med å styre entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter. Herunder forstå styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til modent produkt; samt styringsutfordringer ved utviklingsprosesser og omstilling i modne bedrifter.
· Forstå betydningen av omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Herunder forstå hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.

Ferdighetsmål

· Evne til å legge til rette for, og drive frem en god og aktiv ledelse av styret. Herunder evne til på vegne av styret å løpende kommunisere godt med daglig leder, aksjonærer, tillitsvalgte og andre interessenter.
Kunnskap om metoder og virkemidler for å fremme hensiktsmessig utvikling fra entreprenørskap til modne bedrifter, sett fra en styreposisjon.
· Innsikt i tilnærminger og verktøy for å jobbe systematisk med omdømme, samfunnsansvar og etikk, og styrets rolle i slike spørsmål.

Generell kompetanse

Etiske vurderinger i styrerommet gjennom påvirkning av felles holdninger
Respekt for styrearbeidets kompleksitet
Respekt for hva som kreves av tid til forberedelser for å utøve det gode styrearbeidet

Kursets innhold

Styreutvikling
- Juridiske rammer for utøvelse av styreverv

- Styrets lederrolle
- Styreleders spesielle rolle og oppgaver
- Ledelse og samspill i styret, overfor aksjonærer / eiere og den daglige ledelse
- Styret som et verdiskapende team – Teamutvikling
- Styrets strategiske kontroll
- Den eksterne styrelederen / styrerressursen

Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter
- Styring av entreprenørskap,innovasjon og omstilling i vekstbedrifter
- Styringsutfordringene i faser i bedriftens utvikling fra entreprenørfasen fram til moden bedrift
- Styringsutfordringer ved intraprenørskap og omstilling i modne bedrifter
- Balansering av effektivitet og kreativitet
- Forretningsmodellering
- Styrets utøvelse av strategiske prosesser og innovasjon
- Praktiske eksempler

Omdømme, samfunnsansvar og etikk
- Omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer
- Hvordan omdømme, samfunnsansvar og etikk kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping
- Interessenter og interessentanalyse
- Etisk og samfunnsmessig refleksjon som styreanliggende
- Praktisk anvendelse

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer, modulbasert, totalt 5 eller 6 dager over et semester. 

Progresjonen sikres gjennom debatter og diskusjoner under samlingene. Det gis veiledning til arbeidet med fagoppgavens problemstillinger, og studentene må etter første samling sende inn problemstillingen det skal arbeides med og forslag til litteratur. Foreleser gir tilbakemeldinger på denne, i tillegg til veiledning under samlingene.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført BIK 2940 Styrekompetanse eller andre kurs med lignende innhold.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29431
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Eksamensform er en fagoppgave over to uker. Fagoppgaven utleveres ca. to uker før semesterets slutt. Fagoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Eksamensform er en fagoppgave over to uker. Fagoppgaven utleveres ca. to uker før semesterets slutt. Fagoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Eksamenskode: BIK 29431
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Reduction description

BIK 2907 Styrekompetanse II, 100%

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Deltakelse i undervisningen
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
Eksamen
54 Time(r)
Skrive fagoppgave
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
Oppgaveløsning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
15 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.