VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3688
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017. Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018. Kurset hadde arbeidskrav våren 2017, men dette utgår når kurset er faset ut (arbeidskravet må ikke gjennomføres for å avlegge eksamen).

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen befinner seg i en tid med store endringer i de fleste detaljistbransjer. Forandringer i kundebehov og kjøpsmønster, teknologiske endringer, vareflyt og styring og, ikke minst, miljøkrav og globalisering av varehandelsaktører, er bare noen av kjennetegnene. Parallelt øker den interne kompleksiteten med nye kommunikasjons- styrings- og organisasjonsformer og nye krav til ledelse.
Dette innebærer at dagens ledere i varehandelen må ha inngående kunnskap om hvilke egenskaper og forhold som er avgjørende for å skape fremragende og varige resultater for en virksomhet. Det handler om en grunnleggende forståelse for at det er komplekse mellommenneskelige systemer og prosesser som avgjør om vi mennesker kan fungere godt sammen, nå våre mål, skape tilfredse kunder og dermed gode resultater. Hvem vi er, hvilke verdier vi har, og hvordan vi etterlever disse er avgjørende for utfallet.

Kunnskapsmål

I kurset skal studentene lære at service- og verdibasert ledelse handler om å konsentrere oppmerksomheten om hvordan de ansatte i sitt møte med kunden gir merkenavnet et innhold som skiller virksomheten fra andre og gir konkurransefortrinn.

Dette innebærer kunnskap innen følgende områder:

 • Grunnleggende forståelse for hvilke nye lederutfordringer handels- og servicevirksomheter står overfor og hvilke konsekvenser dette får for ansatte, kunder og ledelsen.
 • Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i ledelse, kommunikasjon og mellommenneskelige forhold.
 • De skal være fortrolige med viktige forhold som omhandler lederens funksjon som beslutningstaker, frontfigur og rollemodell
 • Studenten gjør seg kjent med viktige problemstillinger, teorier og praktiske verktøy med relevans i nye og krevende ledersituasjoner
 • Bevisstgjøring av identitet, verdier og visjoner, og hvordan disse blir styrende faktorer knyttet til lederrollen
 • Kunnskap og forståelse for at en sterk merkevare skapes gjennom hvordan virksomheten oppfattes, og at det er dette som styrer kundetilfredshet og lojalitet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap og sentrale modeller i arbeidet med å:

 • Vise evne til å tilpasse seg i detaljistbransjer preget av endringer på mange dimensjoner
 • Se endringene i lys av hvilke strategiske valg ledere i varehandelen må ta for å sikre større attraktivitet hos kunder og dermed oppnå sterkere differensiering og forretningssuksess i morgendagens marked
 • Kunne anvende relevante modeller og verktøy for å bidra til å skape en sunn, bærekraftig og verdibasert bedriftskultur, hvor fokus på kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og kvalitet er sentrale drivkrefter bak moderne bedrifters verdiskapning
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av gode verdiprosesser målrettet styrking av virksomhetens identitet og verdigrunnlag.
 • Kunne anvende kunnskap om organisasjonsdrevet merkevarebygging til å skape sterk identitet og stolthet i egen virksomhet.
Holdningsmål
 • Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning omkring etablerte strategiske og operative områder med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring.
 • Øke bevissthet for betydningen av at butikken består av mennesker, varer og teknologi i et samspill og derigjennom understrekes betydningen av at det skapes harmoni, mental likevekt og økonomisk trygghet for ledelse, medarbeidere og detaljistens kunder
 • At medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs, forplikter studentene som fremtidige ledere til alltid å utvikle holdninger preget av muligheter og løsninger knyttet til hva som konkret kan gjøres for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin, og dermed påvirke resultater.
Kursets innhold
 • Fra autoritær til verdibasert lederskap – trenger varehandelen et paradigmeskifte?
 • Hva innebærer en verdibasert bedriftskultur for en varehandelsbedrift?
 • Organisasjonsdrevet merkevarebygging fra et innside-ut-perspektiv
 • Kundeinnsikt og kundeforståelse som avgjørende faktorer i et service og verdiperspektiv
 • Serviceledelse som ledelsesfilosofi overfor varehandelsbedriftens medarbeidere og kunder
 • Betydningen av ny teknologi i merkevarebyggingen (brukerstyrt, åpenhet, transparens)
 • Hva skaper kundetilfredshet og lojalitet
 • ROI (Return on investment) - hvordan måle effekten av service- og verdibasert ledelse?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over ett semester med forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjoner. 50 prosent av undervisningen vil foregå som vanlig klasseromsundervisning med faglærer. Den resterende tiden vil vies eksterne bidragsytere eller bedriftsbesøk. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kursene Butikkledelse og Senterledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL36881
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3)Kurset avsluttes med en fagoppgave over 14 dager. For fagoppgaven gjøres en vinkling mot valgt detaljistbransje eller –segment.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fagoppgave over 14 dager. For fagoppgaven gjøres en vinkling mot valgt detaljistbransje eller –segment.
Eksamenskode:VHL36881
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)
Forberedelse til undervisning56Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver16Time(r)
Selvstudium30Time(r)Arbeid med spesialpensum (arbeidskrav)
Selvstudium70Time(r)Lesing av litteratur, øvingsoppgaver og eksamensforberedelser og fagoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Arbeid med spesialpensum (arbeidskrav)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:Lesing av litteratur, øvingsoppgaver og eksamensforberedelser og fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andreassen, Tor Wallin 2006 Serviceledelse: planlegging og styring av sannhetens øyeblikk 5. utg Gyldendal akademisk
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gisholt, Odd 2017 Artikkelsamling til Service- og verdibasert ledelse i varehandelen Itslearning Artiklene vil bli gjort tilgjengelig via Itslearning
Spesialpensum - Studentene er gruppevis ansvarlige for å sette sammen et relevant spesialpensum på 40 sider pr gruppe, knyttet til selvvalgt detaljistbransje Spesialpensumet skal godkjennes av faglærer og deles med medstudenter. 40 sider. Dette er også spesifisert som et arbeidskrav