VHL 3664 Strategi og nye forretningsmodeller

VHL 3664 Strategi og nye forretningsmodeller

Kurskode: 
VHL 3664
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Vi har i de siste årene sett hele bransjer forsvinne (video-utleie, fotobutikker) og vi står foran stor arbeidsledighet i yrker hvor roboter/software kan ta over (banker, eiendomsmegler, finansmegler, og mange andre).   Samtidig skapes nye bransjer og nye muligheter, for eksempel gjennom netthandel og delingsøkonomi (Uber, AirBnB).

Bedriftene må innovere – de må skape nye produkter, tjenester, og plattformer. Men enda viktigere er det å utvikle nye forretningsmodeller for å skape bærekraftig inntjening. 

Den første halvdelen av kurset dreier seg i hovedsak om innovasjonsstrategi: Hvordan skal bedrifter gå frem for å klare å skape verdi av nye ideer? Vi gir et innblikk i hvordan bedriftene kan benytte både fysiske og digitale kanaler for å nå sine strategiske mål, og hvordan de kan bygge en kultur for innovasjon. Vi går også inn på det viktige temaet verdibasert ledelse. 

Den andre delen av kurset dreier seg om utvikling av nye forretningsmodeller som skal sette innovasjoner ut i markedet. En forretningsmodell beskriver bakgrunnen for hvordan en bedrift skaper, leverer og henter inn verdi. Denne verdien kan være økonomisk eller ikke-økonomisk (for eksempel miljømessig).

En forretningsmodell er et perspektiv for å kommersialisere et eksisterende eller nytt verdiforslag. Et verdiforslag er en presentasjon av det innholdet som gjør at kunder vil betale for det som bedriftene tilbyr.

I dette kurset ser vi på tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller. Perspektivene har hver sine sterke sider, og utfyller hverandre. I løpet av kurset vil studentene utvikle konkrete forretningsmodeller for bedrifter, og kunne bruke disse til å utvikle levedyktige og fornyede strategier.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studenten lære å utforme en konkret innovasjonsstrategi Dette gjelder både store og små bedrifter, og i en rekke bransjer. Strategien må spesifisere hvordan en bedrift skal opptre både i sine fysiske og sine digitale kanaler. En innovasjonsstrategi må settes ut i livet. Den beste måten å gjøre dette på er å lage en forretningsmodell.

Kurset består i klasseromsundervisning, hvor det legges opp til aktiv deltagelse fra studentenes side i å løse oppgaver og presentere løsninger.

Kunnskapsmål:

Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig å lage en innovasjonsstrategi og bygge en forretningsmodell for denne strategien. Studenten må kunne velge de beste forretningsmodellene for å nå de strategiske målene. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema:

  • Hva en innovasjonsstrategi er, og hvorfor den er viktig for en bedrift
  • Forstå hvorfor innovasjoner må løse problemer som kundene har
  • Få innsikt i hvordan multikanal/omnikanal-strategi kan bidra til å nå de strategiske målene.
  • Ha kjennskap til hvordan en bedrift kan skape en kultur for innovasjon, og viktigheten av verdibasert ledelse
  • Få kjennskap til de tre sentrale forretningsmodellene: Business Model Canvas (Osterwalder); Ti typer innovasjon (Kelley); og Tjenesteinnovasjons-triangelet (Furseth)
  • Kunne vurdere hvilken forretningsmodell som passer best til å løse ulike konkrete problemstillinger i handels- og servicenæringen.
Ferdighetsmål

Kunne utarbeide en innovasjonsstrategi som besvarer spørsmål om nyskaping og kommersialisering for bedriftens utfordringer i dag og i morgen. Dette må ta eksplisitt hensyn til bedriftens strategier for både sine fysiske og digitale kanaler. Studenten skal også kunne ta initiativ til å gjennomføre en strategiprosess i en virksomhet, og være i stand til å gjennomføre et gruppearbeid i utviklingen av en forretningsmodell.

Holdningsmål

Bli bevisst på de mange mulighetene som ligger i en innovasjonsstrategi, og forstå viktigheten av å utvikle dagens forretningsmodeller. Studentene skal også kunne reflektere om når en innovasjon trenger en ny forretningsmodell, og kunne ta med etiske og miljømessige (ikke-økonomiske) perspektiver i dette.

Kursets innhold

Sentrale modeller innen innovasjonsstrategi

- Nasjonale og internasjonale eksempler på bedrifters innovasjonsstrategi

- Forstå hvordan fagfeltene innovasjon (å skape verdi av nye ideer) og forretningsmodeller kan forsterke hverandre

- Viktigheten av multikanalstrategi i tiden fremover

- Viktigheten av å forstå hva verdibasert ledelse er, og hvordan man kan skape en kultur for innovasjon

- Hvordan og hvorfor noen av verdens største bedrifter (som Kodak) gikk under i løpet av noen få år

- Tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller, og hvordan forretningsmodeller kan omsette en innovasjonsstrategi til praksis.

Læreprosess og tidsbruk

Det meste av kurset består i klasseromsundervisning. Det benyttes enkelte gjesteforelesninger, samt cases fra Harvard Business School. 

Merk: Det planlegges at undervisningen foregår som 6-timers dager, for å sikre en blanding av teori og praksis for alle tema.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det forventes at studenten har kunnskap tilsvarende basiskurset i strategi: STR3605, eller tilsvarende, og har innsikter i forbrukeratferd.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 36641
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
  • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL 36641
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Forberedelse til undervisning90Time(r)
Selvstudium40Time(r)Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver20Time(r)Forberedelse til eksamen/caseløsning
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:90 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:Selvstudium og kollokvier
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til eksamen/caseløsning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Cuthbertson, Richard; Furseth, Peder Inge; Ezell, Stephen J. 2015 Innovating in a service-driven economy: insights, application and practice Palgrave Macmillan Ca 200 sider.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Peder Inge Furseth Integrasjon av salgskanaler: serviceinnovasjon og strategi. Integrasjon av salgskanaler: serviceinnovasjon og strategi. Side 33 - 48 og 52 - 67 (30 sider)
Goffin, Keith; Mitchell, Rick Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework Side 1 - 40; 49 - 52; 109 - 110; 296 - 297; 352 - 356 (50 sider).
Furseth, Peder Inge; Cuthbertson, Richard 2016 Innovation in an advanced consumer society: value-driven service innovation Innovation in an advanced consumer society: value-driven service innovation Oxford University Press Kapittel 5: Culture. Side 81 - 102 (20 sider)
Fløystad, G. Verdibasert ledelse: Kultur, etikk, og kommunikasjon Verdibasert ledelse: Kultur, etikk, og kommunikasjon (Side 401 - 422)
Kirkhaug, Rudi cop. 2013 Verdibasert ledelse: betingelser for utøvelse av moderne lederskap Verdibasert ledelse: betingelser for utøvelse av moderne lederskap Universitetsforl Kapittel 1 (20 sider).
Keeley, Larry cop. 2013 Ten types of innovation: the discipline of building breakthroughs Ten types of innovation: the discipline of building breakthroughs Wiley Side 16 - 57; 132 - 133; 136 - 137 (45 sider).
Osterwalder, Alexander; Smith, Alan; Pijl, Patrick van der; Pigneur, Yves cop. 2010 Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers John Wiley S. 20-47, 67-93
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Agnihotri, A 2015 Can brick-and-mortar retailers successfully become multichannel retailers? Journal of Marketing Channels
Bell, David RGallino, SantiagoMoreno, Antonio Fall 2014 How to Win in an Omnichannel World
Bettencourt, Lance A.; Ulwick, Anthony W. 2008 The Customer-Centered Innovation Map.
Christensen, Clayton; MRAYNOR, MICHAEL; MCDONALD, RORY 2015 WHAT IS DISRUPTIVE INNOVATION?
Kane, Gerald CPalmer, DougPhillips, Anh NguyenKiron, David Summer 2015 Is Your Business Ready for a Digital Future?
Nylén, Daniel; Holmström, Jonny 2015-01 Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation
PISANO, GARY P. 2015 YOU NEED AN INNOVATION STRATEGY.
Tushman, Michael L.; O'Reilly III, Charles A. Ambidextrous Organizations: MANAGING EVOLUTIONARY AND REVOLUTIONARY CHANGE.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Artikkelsamling til VHL 3664 Strategi og nye forretningsmodeller Handelshøyskolen BI

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

I tillegg kommer 1 til 2 kapitler om verdibasert ledelse.